02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  ข้าราชการลาศึกษาภายในประเทศในระดับปริญญาเอกครบ 3 ปีตามที่กำหนดไว้ใน หลักสูตรของสถานศึกษา และได้รับการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการลาศึกษา 2 ภาคการศึกษาแล้วแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาจะขอขยายระยะเวลาการลาศึกษาต่อได้หรือไม่ อย่างไร?

คำตอบ

การอนุมัติให้ข้าราชการลาศึกษาภายในประเทศของกรมสุขภาพจิต ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการให้ข้าราชการลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. 2543 โดยกำหนดไว้ในข้อ 11 (1) ให้ลาได้ไม่เกินระยะเวลาของ หลักสูตรที่สถานศึกษาหรือสถานที่ฝึกอบรมนั้นๆกำหนดไว้ แต่ให้ลาได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี และ (2) ในกรณีที่มีการศึกษาหรือฝึกอบรมซ้ำชั้นโดยเหตุใดเหตุหนึ่งก็ตาม และต้องใช้เวลาศึกษาหรือฝึกอบรมเกินกว่าระยะเวลาของหลักสูตรที่สถานศึกษาหรือสถานที่ฝึกอบรมนั้นๆกำหนด ผู้อนุมัติอาจพิจารณาอนุมัติให้ลาศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มได้อีกตามความจำเป็น 1 ภาคการศึกษา รวมแล้วไม่เกิน 2 ครั้ง หรือไม่เกิน 1 ปีการศึกษา
สำหรับกรณีนี้ข้าราชการดังกล่าวได้รับอนุมัติจากกรมสุขภาพจิตให้ลาศึกษาและขยายระยะเวลาการลาศึกษาจนครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ แล้ว หากจะขออนุมัติขยายระยะเวลาการลาศึกษาต่อ จะต้องดำเนินการ ดังนี้
1) ข้าราชการดังกล่าวเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาการลาศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ โดยแนบเอกสารของสถานศึกษาซึ่งมีการรายงานผลการศึกษาและชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการขยายระยะเวลาการศึกษา
2) หน่วยงานต้นสังกัดเสนอกรมสุขภาพจิตเพื่อขออนุมัติให้ข้าราชการดังกล่าว ขยายระยะเวลาการลาศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
3) กรมสุขภาพจิตเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขออนุมัติให้ข้าราชการขยายระยะเวลาการลาศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
4) กรมสุขภาพจิตแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อให้ข้าราชการดังกล่าวจัดทำสัญญาภายหลังการได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการลาศึกษาได้

 

Preset Colors