เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

 

คำถาม  มีกรณีใดบ้างที่ส่วนราชการจะได้รับการจัดสรรอัตราจากผลการเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 คืน?

คำตอบ

คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) จะจัดสรรอัตราคืนในกรณี ดังนี้
1) จัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุที่เป็นตำแหน่งบริหารระดับสูงและบริหารระดับกลาง คืนทั้งหมด
2) ส่วนราชการที่มีอัตราข้าราชการไม่เกิน 1,000 อัตรา ให้ได้รับจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุคืนทั้งหมด
3) ส่วนราชการที่มีอัตราข้าราชการเกิน 1,000 อัตรา คปร.จะพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปี ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่มีผลการประเมินตามหลักเกณฑ์ คปร.กำหนด รอบแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 แต่หากผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการต่ำกว่าเกณฑ์จะไม่ได้รับการจัดสรรคืนในรอบแรก
4) การจัดสรรอัตราเพิ่มใหม่ และจัดสรรอัตราคืนในส่วนที่เหลือ โดยใช้ตัวชี้วัดจากผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปีตามคำรับรองของส่วนราชการ รวมทั้งเหตุผลความจำเป็น