02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  มีกรณีใดบ้างที่ส่วนราชการจะได้รับการจัดสรรอัตราจากผลการเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 คืน?

คำตอบ

คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) จะจัดสรรอัตราคืนในกรณี ดังนี้
1) จัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุที่เป็นตำแหน่งบริหารระดับสูงและบริหารระดับกลาง คืนทั้งหมด
2) ส่วนราชการที่มีอัตราข้าราชการไม่เกิน 1,000 อัตรา ให้ได้รับจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุคืนทั้งหมด
3) ส่วนราชการที่มีอัตราข้าราชการเกิน 1,000 อัตรา คปร.จะพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปี ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่มีผลการประเมินตามหลักเกณฑ์ คปร.กำหนด รอบแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 แต่หากผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการต่ำกว่าเกณฑ์จะไม่ได้รับการจัดสรรคืนในรอบแรก
4) การจัดสรรอัตราเพิ่มใหม่ และจัดสรรอัตราคืนในส่วนที่เหลือ โดยใช้ตัวชี้วัดจากผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปีตามคำรับรองของส่วนราชการ รวมทั้งเหตุผลความจำเป็น

 

Preset Colors