02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  ข้าราชการบำนาญที่สามารถขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตลอดชีพได้ ต้องมีคุณสมบัติเป็นอย่างไร?

คำตอบ

เป็นข้าราชการบำนาญที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

 

Preset Colors