02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  ผู้ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการเท่าใด จึงจะมีสิทธิได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี?

คำตอบ

ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบการประเมินแต่ละครั้ง ไม่น้อยกว่า 4 เดือนถ้าระยะเวลาน้อยกว่า 4 เดือน แต่เกินกว่า 3 เดือนครึ่ง ก็มีสิทธิได้เลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เกิน 0.5 ขั้น
แหล่งอ้างอิง : หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ 0203/40/ ว285 ลงวันที่ 21 กันยายน 2544 เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญเป็นกรณีพิเศษ

 

Preset Colors