เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

 

คำถาม  ผู้ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการเท่าใด จึงจะมีสิทธิได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี?

คำตอบ

ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบการประเมินแต่ละครั้ง ไม่น้อยกว่า 4 เดือนถ้าระยะเวลาน้อยกว่า 4 เดือน แต่เกินกว่า 3 เดือนครึ่ง ก็มีสิทธิได้เลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เกิน 0.5 ขั้น
แหล่งอ้างอิง : หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ 0203/40/ ว285 ลงวันที่ 21 กันยายน 2544 เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญเป็นกรณีพิเศษ