02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  กรณีที่จำเป็นต้องพักแรมในช่วงระหว่างการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางได้หรือไม่ อย่างไร?

คำตอบ

การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ถือปฏิบัติตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2545 ดังนี้
1) การจัดฝึกอบรมที่มีการจัดอาหารครบทุกมื้อ ให้งดเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง
2) จัดอาหาร 2 มื้อ เบิกได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย
3) จัดอาหาร 1 มื้อ เบิกได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย

 

Preset Colors