02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  ปัจจุบันเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3 เมื่อใดจะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 4?

คำตอบ

ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 4 นั้น จะต้องแต่งตั้งจากผู้ที่ดำรงตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3 ซึ่งได้รับค่าจ้างในอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งแล้ว (ปัจจุบัน 16,650 บาท) โดยจะต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท

 

Preset Colors