02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  การที่ข้าราชการสายงานระดับ 2-4 / 5 มีคุณวุฒิปริญญาตรีเพิ่มขึ้น และเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ในส่วนราชการอื่น สามารถนำผลสอบแข่งขันมาใช้เพื่อเปลี่ยนสายงานเป็นระดับปริญญาตรี ในหน่วยงานเดิมได้หรือไม่?

คำตอบ

1. ได้ ตามหลักเกณฑ์ในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ ว 15 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547เรื่อง การย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
      ก.พ. อนุมัติให้ส่วนราชการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งเพื่อย้าย หรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ดังกล่าว ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ตำแหน่งอื่น โดยวิธีการคัดเลือกได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กำหนด ทั้งนี้ส่วนราชการจะต้องมีตำแหน่งว่างและมีความประสงค์ที่จะย้ายหรือโอนผู้มีผลสอบแข่งขันได้นั้น โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการด้วย
หรือ 2. ได้ ตามหลักเกณฑ์ในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ ว 4 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548 เรื่อง การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
      2.1 ส่วนราชการเจ้าสังกัด จะต้องมีตำแหน่งว่างในตำแหน่งที่ข้าราชการผู้มีวุฒิเพิ่มขึ้นเป็นผู้สอบแข่งขันได้
      2.2 ส่วนราชการ ฯ อาจพิจารณาเลื่อนข้าราชการที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นและสอบแข่งขันได้ในส่วนราชการอื่น ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานระดับปริญญาตรี ซึ่งข้าราชการดังกล่าว จะต้องเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งที่จะได้รับการเลื่อนและแต่งตั้ง และจะเลื่อนและแต่งตั้งได้เมื่อถึงลำดับที่ที่จะได้รับการบรรจุ
      2.3 ส่วนราชการจะต้องดำเนินการเลื่อนและแต่งตั้งให้เสร็จสิ้นก่อนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิก
กรณีข้าราชการผู้ได้รับวุฒิปริญญาโทเพิ่มขึ้น จะสามารถใช้วุฒิปริญญาโท ได้เมื่อผู้นั้นสอบผ่านภาค ก. และภาค ข. ของสำนักงาน ก.พ. ในวุฒิการศึกษาที่มาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้บรรจุและแต่งตั้งได้ในตำแหน่งว่างของส่วนราชการ ซึ่งส่วนราชการอาจจะใช้วิธีการคัดเลือกผู้มีผลสอบผ่าน ภาค ก. และภาค ข. ในตำแหน่งที่จะเลื่อนและแต่งตั้งก็ได้ โดยขอบัญชีผู้สอบผ่าน ภาค ก. และภาค ข. จากสำนักงาน ก.พ. ทั้งนี้ ส่วนราชการจะต้องมีตำแหน่งว่างและข้าราชการผู้นั้น จะต้องผ่านการคัดเลือกฯ ด้วย

 

Preset Colors