02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  ขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินผลงาน กรณีมีผู้ทักท้วงหลังจากประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลในการทักท้วงดังกล่าว กรมจะสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้หรือไม่?

คำตอบ

กรมสุขภาพจิตจะชลอการดำเนินการประเมินผลงานไว้ก่อน จนกว่าจะปรากฎข้อเท็จจริงจากผลของการทักท้วง โดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นโดยเร็ว หากพบว่าข้อทักท้วงมีมูลจะรายงานผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา 52 เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0707.3/ ว 5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 ต่อไป แต่ถ้า ตรวจสอบแล้ว มีหลักฐานว่าข้อทักท้วงเป็นการกลั่นแกล้ง หรือไม่สุจริต ให้รายงานผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 ดำเนินการสอบสวนผู้ทักท้วงเพื่อหาข้อเท็จจริงแล้ว ดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

 

Preset Colors