เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

 

คำถาม  ขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินผลงาน กรณีมีผู้ทักท้วงหลังจากประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลในการทักท้วงดังกล่าว กรมจะสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้หรือไม่?

คำตอบ

กรมสุขภาพจิตจะชลอการดำเนินการประเมินผลงานไว้ก่อน จนกว่าจะปรากฎข้อเท็จจริงจากผลของการทักท้วง โดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นโดยเร็ว หากพบว่าข้อทักท้วงมีมูลจะรายงานผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา 52 เพื่อดำเนินการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0707.3/ ว 5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 ต่อไป แต่ถ้า ตรวจสอบแล้ว มีหลักฐานว่าข้อทักท้วงเป็นการกลั่นแกล้ง หรือไม่สุจริต ให้รายงานผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 ดำเนินการสอบสวนผู้ทักท้วงเพื่อหาข้อเท็จจริงแล้ว ดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป