02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  กรณีถ้าบุคคลไม่ผ่านการประเมินผลงาน ตามหลักเกณฑ์ ว 10/48 จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง?

คำตอบ

กรมสุขภาพจิตจะแจ้งผลการประเมินให้ผู้ส่งผลงานทราบ หากข้าราชการมีความประสงค์จะส่งผลงานต่อไปจะต้องดำเนินการคัดเลือกบุคคลใหม่อีกครั้งหนึ่ง

 

Preset Colors