02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  ผู้ที่เป็นสมาชิก กบข. มีสิทธิได้รับบำนาญ หรือไม่?

คำตอบ

ผู้เป็นสมาชิก กบข. เมื่อพ้นสมาชิกภาพ และมีเวลาราชการ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือออกจากราชการด้วยเหตุสูงอายุ เหตุทุพลภาพ เหตุทดแทน และมีเวลาราชการ 10 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ก็ยังคงมีสิทธิได้รับเงินบำนาญเช่นเดียวกับข้าราชการที่ได้รับบำนาญตามระบบเดิม แต่จะแตกต่างกันที่การคิดคำนวณเงินบำนาญ ดังนี้

ระบบเดิม   เงินบำนาญ = (เงินเดือนสุดท้าย X เวลาราชการ)/50

ระบบ กบข.   เงินบำนาญ = (เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย X เวลาราชการ)/50

(ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย)

 

Preset Colors