02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  การศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษที่เรียนเฉพาะวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ ส่วนวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเป็นวันปฏิบัติราชการตามปกติ ผู้ที่ศึกษาจะสามารถลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมเหมือนหลักสูตรทั่วไปได้หรือไม่ จะต้องทำสัญญาลาไปศึกษา ฝึกอบรมกับส่วนราชการหรือไม่ และการนับระยะเวลาในการลาศึกษาจะต้องนับระยะเวลาอย่างไร?

คำตอบ

กรณีที่ศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษที่เรียนเฉพาะวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ไม่ต้องทำสัญญา แต่กรณีที่หลักสูตรภาคพิเศษมีวันปฏิบัติราชการตามปกติคือวันศุกร์ด้วย จะต้องทำสัญญาลาไปศึกษาเฉพาะวันศุกร์ โดยนับเวลาเป็นวันตามระยะเวลาของหลักสูตร
แหล่งอ้างอิง : หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร1013.8/137 ลงวันที่ 25 มีนาคม2548และหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่0201.043.7/ว 192 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2548

 

Preset Colors