02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  การนับเวลาเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการฝึกอบรม มีหลักเกณฑ์อย่างไร?

คำตอบ

การนับเวลาเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการฝึกอบรมให้นับเวลาเดินทางตั้งแต่เวลาเดินทางออกจากสถานที่อยู่/ที่พัก/หรือสถานที่ปฏิบัติราชการถึงเวลาเริ่มการฝึกอบรม ได้กี่ชั่วโมงนำมารวมกับการนับเวลาในการเดินทางตั้งแต่เวลาสิ้นสุดการฝึกอบรมจนถึงเดินทางกลับถึงสถานที่อยู่/ที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติราชการ 24 ชั่วโมงถือเป็น 1 วัน เศษที่เกิน12 ชั่วโมงถือนับเป็นอีก 1 วัน
แหล่งอ้างอิง : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ.2545

 

Preset Colors