02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 5 ศึกษาต่อเพิ่มเติมได้รับวุฒิปริญญาตรีและปริญญาโท ทางการบริหาร ต่อมาได้ผ่านการสอบเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 และคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น ได้คัดเลือกให้เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ในตำแหน่งที่ว่าง หากข้าราชการดังกล่าวมีความประสงค์จะขอย้ายลดระดับไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร 5 ในตำแหน่งที่ว่างได้หรือไม่?

คำตอบ

ขอย้ายลดระดับได้ เนื่องจากการเข้าสู่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานที่วไป 6 ถือว่าได้เข้าสู่ตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับ 3 แล้ว การย้ายลดระดับจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ว 12 ปี 2542

 

Preset Colors