02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  ฌกส. คืออะไร?

คำตอบ

การฌาปณกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข เรียกย่อๆ ว่า “ ฌกส ” เป็นหน่วยงานสวัสดิการที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ “ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องค่าจัดการศพ รวมถึงช่วยเหลือครอบครัวเมื่อมีเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งเสียชีวิต”

 

Preset Colors