02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  ข้าราชการบรรจุใหม่มีสิทธิลาอุปสมบทได้หรือไม่?

คำตอบ

ข้าราชการที่เพิ่งบรรจุใหม่สามารถขออนุญาตลาอุปสมบทได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะอนุญาตการลาหรือไม่ โดยหากรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน จะได้รับเงินเดือนระหว่างลาด้วย แต่หากรับราชการมาแล้วไม่ถึง 12 เดือน ก็จะไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลา จึงเป็นผลให้ข้าราชการที่บรรจุใหม่ไม่พึงขอลาอุปสมบทในช่วงปีแรกของการบรรจุเข้ารับราชการ

 

Preset Colors