02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์มีกี่หลักเกณฑ์ อะไรบ้าง?

คำตอบ

มี 3 หลักเกณฑ์ ดังนี้

1. คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เมื่อผู้ได้รับพระราชทางฯ ได้รับพระราชทางเครื่องราชฯ ชั้นสูงขึ้น (ช้างเผือก , มงกฎไทย) แหล่งอ้างอิง หนังสือกระบวนการที่เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หน้า 250

2. คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นที่ได้รับ เมื่อผู้ได้รับพระราชทานฯ ถึงแก่กรรม โดยให้ทายาทเป็นผู้ส่งคืน (ช้างเผือก , มงกฎไทย) แหล่งอ้างอิง หนังสือกระบวนการที่เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หน้า 250

3. คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์เมื่อทรงพระกรุณาให้เรียกคืน ต้องคืนประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แหล่งอ้างอิง หนังสือกระบวนการที่เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หน้า 250 และตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2548

 

Preset Colors