02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  แพทย์นอกสังกัดกรมสุขภาพจิต หากประสงค์จะขอรับทุนจากกรมสุขภาพจิต เพื่อไปฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์ หรือจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น จะต้องดำเนินการอย่างไร?

คำตอบ

แพทย์ที่จะขอรับทุนไปฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน จะต้องเป็นแพทย์ที่อยู่ในสังกัด กรมสุขภาพจิตเท่านั้น ดังนั้น แพทย์ที่ประสงค์ขอรับทุน จะต้องดำเนินการดังนี้
      1. กรณีเป็นแพทย์สังกัดหน่วยงานอื่น จะต้องโอนมารับราชการในสังกัดกรมสุขภาพจิต
      2. กรณีเป็นแพทย์อิสระ จะต้องยื่นความประสงค์ขอบรรจุเป็นข้าราชการ หรือ ขอบรรจุกลับเข้ารับราชการสังกัดกรมสุขภาพจิต
โดยทั้งข้อ 1 และข้อ 2 กรมสุขภาพจิตจะต้องมีตำแหน่งว่างรับโอนหรือบรรจุหรื่อ บรรจุกลับ

 

Preset Colors