02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  พนักงานราชการมีสิทธิเบิกค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายฝึกอบรมหรือไม่?

คำตอบ

1. พนักงานราชการมีสิทธิเบิกค่าเบี้ยประชุมต้องเป็นพนักงานราชการที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ หรืออนุกรรมการ หรือเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการหรือกรรมการ พ.ศ. 2547 โดยอนุโลม
2. พนักงานราชการมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม กรณีที่ส่วนราชการมีความประสงค์ที่จะให้พนักงานราชการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาวิชาการ เพื่อพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขได้ โดยอนุโลม
แหล่งอ้างอิง : หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.5 / คพร. / 35 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2548 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3)

 

Preset Colors