02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  ข้าราชการที่พ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วแต่ยังปฏิบัติราชการไม่ถึง 1 ปี สามารถลาไปศึกษาหรือ ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศได้หรือไม่?

คำตอบ

ไม่สามารถลาได้ เนื่องจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศฯ หมวด 2 การศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศข้อ 10 (2) กำหนดให้ข้าราชการลาไปศึกษาได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีวันรับราชการเป็นข้าราชการติดต่อกันมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า หนึ่งปี แต่ หากส่วนราชการนั้น ๆ มีความจำเป็นอย่างยิ่งก็สามารถที่จะให้ข้าราชการที่มีวันรับราชการไม่ครบหนึ่งปีไปศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศได้ แต่จะต้องพ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว
แหล่งอ้างอิง : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 หมวด 2 การศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศข้อ 10 (2)

 

Preset Colors