02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  การดูงานและการฝึกอบรม ณ ต่างประเทศมีความแตกต่างกันในเรื่องของระยะเวลาหรือไม่ อย่างไร?

คำตอบ

มีความแตกต่างกัน การดูงานนั้น มีระยะเวลากำหนดไม่เกิน 15 วันตามหลักสูตรหรือโครงการหรือแผนการดูงานต่างประเทศ แต่หากมีระยะเวลาเกินกว่านั้นให้ถือเป็นการฝึกอบรม
แหล่งอ้างอิง : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาฝึกอบรมปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 หมวด 4 การดูงาน ณ ต่างประเทศข้อ 23 (4)

 

Preset Colors