02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  ข้าราชการที่เคยได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาต่อภายในประเทศ จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการเป็นระยะเวลาเท่าได จึงจะมีสิทธิลาไปศึกษาต่อได้อีก?

คำตอบ

ไม่น้อยกว่า 1 ปี
แหล่งอ้างอิง : ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการให้ข้าราชการลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. 2543 ข้อ 7 (2)

 

Preset Colors