02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  บัญชีเงินเดือนใหม่เป็นอย่างไรบ้าง แตกต่างจากบัญชีเงินเดือนเดิมหรือไม่ อย่างไร?

คำตอบ

ก.พ. ยังมิได้ออกกฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ได้รับเงินเดือนฉบับใหม่ แต่ ก.พ. มีแนวคิดที่จะให้เงินเดือนตามประเภทตำแหน่งซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ
      1. ตำแหน่งประเภทบริหาร
          1.1 ตำแหน่งประเภทบริหารสูงสุด เช่น ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง หัวหน้ากลุ่มภารกิจระดับกระทรวง อธิบดี
          1.2 ตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น เช่น รองอธิบดี
      2. ตำแหน่งประเภทอำนวยการ
          2.1 ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง เช่น ผู้อำนวยการสำนัก (9 บส.)
          2.2 ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น เช่น ผู้อำนวยการกอง (8 บก.)
      3. ตำแหน่งประเภทวิชาการ
          3.1 ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ เช่น นายแพทย์ 10 วช.
          3.2 ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ เช่น นายแพทย์ 9 วช. พยาบาลวิชาชีพ 9 วช. นักวิชาการสาธารณสุขสุขภาพจิต 9 ชช.
          3.3 ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ เช่น นายแพทย์ 8 วช. พยาบาลวิชาชีพ 8 วช. นักจิตวิทยา 8 ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8
          3.4 ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ เช่น พยาบาลวิชาชีพ 6 ว / 7 วช. นักจิตวิทยา 6 ว - 7 ว นักวิชาการเงินและบัญชี 6 ว - 7 ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 - 7
          3.5 ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ เช่น พยาบาลวิชาชีพ 3 - 5 นักจิตวิทยา 3 - 5 นักวิชาการเงินและบัญชี 3 - 5 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 - 5
      4. ตำแหน่งประเภททั่วไป (ตำแหน่งที่ใช้วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี)
          4.1 ตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ
          4.2 ตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส
          4.3 ตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน เช่น พยาบาลเทคนิค 5 - 6 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 5 - 6 โภชนากร 5 - 7
          4.4 ตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน เช่น พยาบาลเทคนิค 2 - 4 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 - 4 โภชนากร 2 - 4 เจ้าพนักงานธุรการ 2 - 5
หมายเหตุ : ตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ และระดับอาวุโส ไม่สามารถเทียบระดับได้เนื่องจากกรมสุขภาพจิตไม่มีตำแหน่งดังกล่าว

 

Preset Colors