เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

 

คำถาม  ข้าราชการบางตำแหน่งที่ตัน ซี 5 มีโอกาสที่จะได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งเป็นซี 6 ได้หรือไม่โดยไม่ต้องโอนย้ายไปหน่วยงานอื่น (เนื่องจากมีการเปิดสอบเลื่อนตำแหน่งทุกปีแต่ไม่มีตำแหน่งลง)?

คำตอบ

ก.พ.จะกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งตามบทบาทหน้าที่และภารกิจของหน่วยงานเป็นสำคัญ โดยให้ส่วนราชการสามารถขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นได้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ ว 18 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 และที่ นร 1008 / ว 5 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2549 ดังนั้น กรณีดังกล่าวจะต้องมีข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขหรือไม่จึงจะสามารถวินิจฉัยได้ว่าตำแหน่งในระดับ 5 นั้นจะสามารถปรับเปลี่ยนเป็นระดับ 6 ได้หรือไม