02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  ข้าราชการบางตำแหน่งที่ตัน ซี 5 มีโอกาสที่จะได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งเป็นซี 6 ได้หรือไม่โดยไม่ต้องโอนย้ายไปหน่วยงานอื่น (เนื่องจากมีการเปิดสอบเลื่อนตำแหน่งทุกปีแต่ไม่มีตำแหน่งลง)?

คำตอบ

ก.พ.จะกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งตามบทบาทหน้าที่และภารกิจของหน่วยงานเป็นสำคัญ โดยให้ส่วนราชการสามารถขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นได้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ ว 18 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 และที่ นร 1008 / ว 5 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2549 ดังนั้น กรณีดังกล่าวจะต้องมีข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขหรือไม่จึงจะสามารถวินิจฉัยได้ว่าตำแหน่งในระดับ 5 นั้นจะสามารถปรับเปลี่ยนเป็นระดับ 6 ได้หรือไม

 

Preset Colors