02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  ถ้าหากมีการยกเลิกระบบ ซี จริงแล้วการเลื่อนระดับและเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นจะต้องทำ อ.ว.ช. อีกหรือไม่?

คำตอบ

จะต้องพิจารณาดูหลักการของ พ.ร.บ. ฉบับใหม่ ใช้หลักของสมรรถนะหลักในการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ซึ่งส่วนราชการอาจใช้วิธีการสอบหรือประเมินผลงานทางวิชาการได้แล้วแต่กรณี ทั้งนี้โดยธรรมเนียมปฏิบัติแล้วขึ้นอยู่กับมติของ อ.ก.พ.เป็นสำคัญ ตาม พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน (ฉบับใหม่) ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช

 

Preset Colors