02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  การกำหนดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการของกรมสุขภาพจิต เป็นอำนาจของใคร?

คำตอบ

เป็นอำนาจของณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (ที่ นร 1008.3.3/292 ลงวันที่ 1 เมษายน 2548 และ ที่ นร 1008.3.3/870 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2548)

 

Preset Colors