02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  พยาบาลเทคนิคที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นจะเปลี่ยนสายงานมาดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จะต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานอะไรบ้าง?

คำตอบ

การเปลี่ยนสายงานจากพยาบาลเทคนิคมาเป็นพยาบาลวิชาชีพต้องใช้เอกสาร ดังนี้
      1. สำเนาวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการพยาบาล
      
      2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
กรณีขอย้ายลดระดับข้าราชการผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวจะต้องทำหนังสือยินยอมที่จะย้ายลดระดับตามแบบขอย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ต่ำกว่าเดิม ตั่งแต่ระดับ 8 ลงมา ตามหลักเกณฑ์ ว 12 / 2542 ซึ่งปัจจุบันได้มีมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้ตำแหน่งพยาบาลเทคนิคปรับเป็นพยาบาลวิชาชีพได้แล้ว (แต่ส่วนราชการจะต้องมีงบประมาณรองรับ)

 

Preset Colors