เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

 

คำถาม  ข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 วช. (ด้านการสอน) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์ขอโอนมารับราชการที่กรมสุขภาพจิตในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 วช. (ด้านการพยาบาล) ถามว่าข้าราชการดังกล่าวจะโอนมารับราชการที่กรมสุขภาพจิตได้หรือไม่อย่างไร?

คำตอบ

การพิจารณารับโอนข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะจะต้องดำเนินการรับโอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ( ว 10 / 2548) โดยจะเป็นการประเมินศักยภาพเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ทั้งนี้ผู้ขอโอนจะต้องดำเนินการยื่นแบบหนังสือขอโอนตามแบบขอย้าย/โอน/บรรจุกลับที่กรมสุขภาพจิตกำหนดตามหนังสือเวียนที่ สธ 0802.3 / ว 34 ลงวันที่ 9 มกราคม 2549 เรื่องแนวทางการประเมินบุคคลฯ
หน่วยงานที่จะรับโอนต้องตรวจสอบข้อมูลในแบบหนังสือขอโอน และแนบเอกสารผลงานทางวิชาการที่ขอประเมินในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 วช. (ด้านการสอน) ส่งกรมสุขภาพจิตเพื่อพิจารณารับโอนในกรณีตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ โดยเสนอคณะกรรมคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นเพื่อพิจารณาว่าลักษณะงานและผลงานที่ผ่านมาของข้าราชการดังกล่าวมีความสอดคล้องหรือเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 วช. (ด้านการพยาบาล) ของกรมสุขภาพจิตหรือไม่เพียงได หากผลงานสอดคล้องหรือเกี่ยวข้องกับลักษณะงานพยาบาลวิชาชีพด้านการพยาบาลวิชาชีพด้านการพยาบาลเหมาะสมที่จะรับโอน กรมสุขภาพจิตจะพิจารณารับโอนต่อไป