02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  ความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการมีเกณฑ์ ข้อกำหนด หรือไม่ อย่างไร?

คำตอบ

ความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการ ไม่มีเกณฑ์หรือข้อกำหนดแต่อาจพิจารณาได้จากความก้าวหน้าได้จาก 2 เรื่อง ดังนี้
1. การเลื่อนระดับตำแหน่ง
2. การได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติราชการแทน/รักษาการในตำแหน่ง/รักษาราชการแทน

 

Preset Colors