02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  ขอทราบขั้นตอนการรับโอนพนักงานราชการหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาเป็น ข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมสุขภาพจิต?

คำตอบ

การรับโอนพนักงานหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาเป็นข้าราชการพลเรือนพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 8 ลงมาให้ดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 30 กันยายน 2546 ซึ่งพนักงานและข้าราชการ ตามกฎหมายอื่นเช่น พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น
ขั้นตอนที่สรุปสั้น ๆ มีดังนี้
1. ผู้ประสงค์ขอโอนยี่นใบขอโอนพร้อมหลักฐานการโอน เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนา ก.พ. 7 หรือทะเบียนประวัติการรับราชการมาประกอบการพิจารณาเทียบการดำรงตำแหน่งและการได้รับเงินเดือน
2. หน่วยงานรับโอนตรวจสอบประเภทข้าราชการ
      - ตรวจสอบว่าเป็นพนักงานหรือข้าราชการที่อยู่ในเงื่อนไขของหนังสือเวียน ว 10 ปี 46 เพื่อพิจารณาเทียบโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด
3. หน่วยงานรับโอนขอความยินยอมในการโอนเจ้าสังกัดเดิม
4. ออกคำสั่งรับโอน
5. แจ้งต้นสังกัดออกคำสั่งให้โอน

 

Preset Colors