02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  เดิมเคยเป็นพนักงานของรัฐ ดำรงตำแหน่งพยาบาลเทคนิคปัจจุบันเป็นข้าราชการ ตำรง ตำแหน่งพยาบาลเทคนิค 5 หากจะขอประเมินฯ เพื่อเลื่อนในระดับที่สูงขึ้น สามารถนำระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งในขณะที่เป็นพนักงานของรัฐมานับรวมกับการดำรงตำแหน่งในปัจจุบันที่เป็นข้าราชการในตำแหน่งที่จะแต่งตั้งได้หรือไม่?

คำตอบ

ได้ตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงานจริงในตำแหน่งที่แต่งตั้ง

 

Preset Colors