02 149 5555 ถึง 60

 

หลักเกณฑ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ที่ เรื่อง หน่วยงาน อ่าน Download
  หลักเกณฑ์การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สำนักงาน ก.พ. กรมสุขภาพจิต 2,516  203 
  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สำนักงาน ก.พ. กรมสุขภาพจิต 2,452  177 
  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการคัดเลือกสรรพนักงานราชการ กรมสุขภาพจิต 2,495  188 
  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการคัดเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต 2,481  207 
  หลักเกณฑ์การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กรมสุขภาพจิต 2,483  187 
  ประกาศกรมสุขภาพจิต หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต 2,488  201 
  หลักเกณฑ์การบรรจุโดยได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของตำแหน่ง (พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว) กรมสุขภาพจิต 2,544  197 
  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิประโยชน์ในการบรรจุพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต 2,519  197 
  แผนการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ กรมสุขภาพจิต 2,490  193 
  คู่มือลาศึกษาต่อภายในประเทศ กรมสุขภาพจิต 2,516  209 
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน วิจัยในประเทศ กรมสุขภาพจิต 2,467  221 
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา อบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ กรมสุขภาพจิต 2,450  187 
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราขการกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมสุขภาพจิต 929  137 
  เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ กรมสุขภาพจิต 2,512  191 
  เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับอาวุโส กรมสุขภาพจิต 2,439  206 
  เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาการย้าย การโอนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กรมสุขภาพจิต 2,476  190 
  เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาการย้าย การโอนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมสุขภาพจิต 2,478  211 
  เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาการย้าย การโอนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมสุขภาพจิต 2,438  316 
  เกณฑ์การประเมินผลงานเพื่อพิจารณาการย้าย การโอนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ กรมสุขภาพจิต 2,448  194 
  บัญชีแสดงรายละเอียดการจัดกลุ่มตำแหน่ง กรมสุขภาพจิต 2,472  205 
  หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมสุขภาพจิต 945  138 
  คู่มือการปฏิบัติงานวินัยและการดำเนินการทางวินัย กรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 2,461  178 
  แนวทางการใช้มาตรการทางการบริหารแก่ข้าราชการที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรมสุขภาพจิต 494  124 

 

Preset Colors