02 149 5555 ถึง 60

 

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

iTem เรื่อง / Name เจ้าของผู้ผลิต Views
 องค์กรต้นแบบแห่งสติ โรงพยาบาลสวนสราญรวมย์  Department of Mental Health 2,642 
 การมอบเกียรติบัตร เหรียญเชิดชูเกียรติบุคลากร ส่งเสริมแบบอย่างที่ดี โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์  Department of Mental Health 2,564 
 โครงการ TO BE NUMBER ONE เสริมสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ตามมาตรฐานทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ  Department of Mental Health 2,593 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรผ่านระบบปฏิบัติงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  Department of Mental Health 2,513 
 กิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย  Department of Mental Health 2,599 
 กิจกรรมอ่อนน้อม พร้อมเปลี่ยนแปลง แสดงการทำงานเป็นทีม  Department of Mental Health 2,632 
 โครงการเสริมสร้างความสุขบุคลากร กรมสุขภาพจิต  Department of Mental Health 2,601 
 พิธีทำบุญต้อนรับปีใหม่ กรมสุขภาพจิต  Department of Mental Health 2,801 
 กิจกรรมจิตอาสา รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต กรมสุขภาพจิต  Department of Mental Health 2,870 
 การประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) กรมสุขภาพจิต  Department of Mental Health 2,794 
 พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต กรมสุขภาพจิต  Department of Mental Health 2,748 
 พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564  Department of Mental Health 2,892 
 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564  Department of Mental Health 2,946 
 ทำดีบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  Department of Mental Health 2,988 
 ชีวิตวิถีธรรม นำสุข พ้นทุกข์ภัย  Department of Mental Health 3,011 
 โครงการโรงพยาบาลคุณภาพไปสู่โรงพยาบาลคุณธรรม  Department of Mental Health 2,817 
 กิจกรรมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต  Department of Mental Health 3,023 
 กิจกรรมจิตอาสาถวายราชกุศล ปณิธานความดี ทำดีได้ที่ใจ  Department of Mental Health 2,949 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) กรมสุขภาพจิต  Department of Mental Health 3,117 
 การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต โรงพยาบาลศรีธัญญา  Department of Mental Health 2,930 
 การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  Department of Mental Health 2,928 
 การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  Department of Mental Health 3,057 
 มาตรการลดและแยกแยะขยะ  Department of Mental Health 3,185 
 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  Department of Mental Health 3,125 
 กิจกรรมโครงการจิตอาสา อาสาทำดีเพื่อสังคม  Department of Mental Health 3,889 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  Department of Mental Health 3,372 

Preset Colors