02 149 5555 ถึง 60

 

พระราชบัญญัติ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ที่ เรื่อง หน่วยงาน อ่าน Download
  พระราชบัญญัติสุขภาพจิต ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 กรมสุขภาพจิต 13,165  2,573 
  พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 กรมสุขภาพจิต 3,280  486 
  พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 กรมสุขภาพจิต 3,698  578 
  พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 กรมสุขภาพจิต 3,294  516 
  พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553 กรมสุขภาพจิต 3,260  454 
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กรมสุขภาพจิต 3,307  474 
  พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 กรมสุขภาพจิต 3,331  631 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กรมสุขภาพจิต 3,254  711 
  พระราชบัญญัติสถานพยาบาล ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559 กรมสุขภาพจิต 3,132  431 
  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรมสุขภาพจิต 3,380  483 
  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมสุขภาพจิต 3,176  454 
  พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 กรมสุขภาพจิต 920  142 
  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กรมสุขภาพจิต 878  139 
  พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 กรมสุขภาพจิต 964  147 
  พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 กรมสุขภาพจิต 980  157 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กรมสุขภาพจิต 883  143 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 กรมสุขภาพจิต 868  145 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กรมสุขภาพจิต 974  151 
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2560 กรมสุขภาพจิต 4,792  812 
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรมสุขภาพจิต 3,209  489 
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 กรมสุขภาพจิต 3,281  417 
  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 กรมสุขภาพจิต 3,231  592 
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561 กรมสุขภาพจิต 3,341  467 
  คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน กรมสุขภาพจิต 3,509  705 

 

Preset Colors