เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

 

พ.ร.บ. และกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ที่ เรื่อง หน่วยงาน อ่าน Download
  คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน กรมสุขภาพจิต 223  165 
  พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พ.ศ.2562 กรมสุขภาพจิต 249  153 
  พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ.2562 กรมสุขภาพจิต 254  182 
  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กรมสุขภาพจิต 412  192 
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมสุขภาพจิต พ.ศ.2560 กรมสุขภาพจิต 878  302 
  พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 กรมสุขภาพจิต 358  190 
  พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ กรมสุขภาพจิต 435  194 
  พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2553 กรมสุขภาพจิต 453  171 
  พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 กรมสุขภาพจิต 509  224 
  พ.ร.บ.สุขภาพจิต ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 กรมสุขภาพจิต 4,222  1,251 
  พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 กรมสุขภาพจิต 491  204 
  พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมสุขภาพจิต 402  189 
  พรบ.สถานพยาบาล ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559 กรมสุขภาพจิต 403  180 
  ระเบียบกระทรวงการคลัง-ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและก กรมสุขภาพจิต 441  207 
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริ กรมสุขภาพจิต 392  167 
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการ กรมสุขภาพจิต 480  219 
  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 กรมสุขภาพจิต 445  254