02 149 5555 ถึง 60

 

หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต

iTem url
 สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 กองบริหารการคลัง
 กองบริหารทรัพยากรบุคคล
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
 สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคนด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (สำนักวิชาการสุขภาพจิต)
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
 กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
 กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม (กองบริหารทรัพยากรบุคคล)
 กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ (สำนักวิชาการสุขภาพจิต)
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
 โรงพยาบาลศรีธัญญา
 สถาบันราชานุกูล
 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 โรงพยาบาลสวนปรุง
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12

 

Preset Colors