เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

iTem url
 โครงการพัฒนาสติปัญาเด็กไทย
 KM กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
 KM สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต
 KM กองคลัง
 KM กองการเจ้าหน้าที่
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
 KM สำนักสุขภาพจิตสังคม
 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
 การจัดการความรู้ KM โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
 การจัดการความรู้ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
 การจัดการความรู้ สถาบันราชานุกูล
 การจัดการความรู้ โรงพยาบาลสวนปรุง
 ศูนย์ KM สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
 ศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด (สุขภาพจิตเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว)
 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
 การจัดการความรู้โรงพยาบาลศรีธัญญา
 คลังความรู้ (สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์)
 การจัดการความรู้โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
 คลังความรู้ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
 คลังความรู้สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
 การจัดการความรู้ KM
 คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช