02 149 5555 ถึง 60

 

ไฟเซอร์ "วัคซีนโควิดเด็ก" ต่างจากผู้ใหญ่ เช็คคำแนะนำก่อนเริ่มฉีด31ม.ค.

ไฟเซอร์ "วัคซีนโควิดเด็ก" ต่างจากผู้ใหญ่ เช็คคำแนะนำก่อนเริ่มฉีด31ม.ค.

วัคซีนไฟเซอร์วัคซีนโควิดเด็กอายุ 5-11 ปี ล็อตแรกจะมาถึงประเทศไทย26 ก.พ.นี้ จำนวน 3 ล้านโดสจากที่มีการสั่งซื้อสำหรับเด็ก 10 ล้านโดส คาดว่าจะเริ่มฉีด 31 ม.ค.ในกลุ่มเด็กที่มีโรคประจำตัวก่อน และฉีดตามความสมัครใจของเด็กและผู้ปกครอง

เดือนก.พ.2565 ประเทศไทยจะมีการเริ่มฉีดวัคซีนโควิด19 เป็นเข็มที่ 1 ในกลุ่มเป้าหมายใหม่เพิ่มมาอีก 1 กลุ่ม นั่นคือ เด็กอายุ 5-11 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด19มาก่อน โดยวัคซีนที่จะได้รับเป็นวัคซีนไฟเซอร์ที่เป็นวัคซีนโควิดเด็ก ฝาสีส้ม สำหรับเด็ก5-11 ปี

แผนจัดสรรวัคซีนโควิดเด็ก

ล็อตแรก จัดสรรให้สถานพยาบาลสำหรับกลุ่มอายุ 5-11 ปีที่โรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ที่ไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนผ่านระบบสถานศึกษาโดยให้กุมารแพทย์เป็นผู้พิจารณาฉีด

ล็อตถัดไป ดำเนินการผ่านระบบสถานศึกษา จัดสรรให้เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในทุกจังหวัดเป็นอันดับแรก หลังจากนั้นจัดสรรให้นักเรียนชั้นปีอื่นถัดไปตามลำดับ

การจัดสรรวัคซีนเป็นไปตามสัดส่วนของนักเรียนในแต่ละจังหวัด

มีการสำรองวัคซีนในส่วนกลางไว้ใช้กรณีฉุกเฉินหรือมีการระบาดในพื้นที่

การจัดสรรวัคนสำหรับการฉีดในสถานพยาบาล ให้ใช้สำหรับเด็กป่วย หรือเด็กที่เรียนผ่านระบบ Homeschool เท่านั้น

การฉีดไฟเซอร์วัคซีนโควิดเด็ก5-11ปี

วัคซีนไฟเซอร์สูตรสำหรับเด็ก สูตรฝาส้ม จากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เด็กอายุ 5-11 ปี ให้ฉีดวัคซีนชนิดไฟเซอร์ สูตรสำหรับเด็ก ขนาด 10 ไมโครกรัม ปริมาณ 0.2 มล. เข้ากล้าม 2 ครั้ง ห่างกัน 3-12 สัปดาห์ โดยระยะห่าง 8-12 สัปดาห์ จะดีกว่า 3-4 สัปดาห์ เพราะได้รับระดับภูมิคุ้มกันที่สูงกว่า และผลข้างเคียงน้อยกว่า

กระทรวงสาธารณสุข แนะนำการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สูตรสำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี (ฝาสีส้ม)

1. ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 1 และ 2 เป็นเวลา 8 สัปดาห์

2. สูตรสำหรับฉีดผู้ใหญ่และเด็กมีความแตกต่างกัน ในแต่ละสถานพยาบาล ควรแยกจุดฉีดหรือโต๊ะฉีด สำหรับขวดฝาม่วงและฝาส้มให้ชัดเจน

ประสิทธิภาพวัคซีนไฟเซอร์เด็ก

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ ระบุเมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2564 ว่า การศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนไฟเซอร์ ขนาด 10 ไมโครกรัม ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 2 โดส ห่างกันอย่างน้อย 3 สัปดาห์ในระยะ 2/3 ในเด็กอายุระหว่าง 5-11 ปี จำนวน 1,517 รายที่ได้รับวัคซีนดังกล่าวจำนวนสองเข็มในระยะเวลาห่างกัน 21 วันเทียบกับกลุ่มที่ได้ placebo จำนวน 751 ราย

พบว่ามีประสิทธิผลของวัคซีนในการ

ป้องกันโรคโควิด-19 ที่มีอาการและมีผลการตรวจยืนยันการติดเชื้อภายหลังฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มในระยะเวลาตั้งแต่ 7วันเป็นต้นไป 90.7% (95% CI 67.7 ถึง 98.3) ระดับ geometric mean titer (GMT) ของ50% ที่ระยะเวลาหนึ่งเดือนภายหลังการได้รับวัคชีนครบ 2 เข็มในเด็กอายุระหว่าง

5-11 ปี

อาการข้างเคียงวัคซีนไฟเซอร์เด็ก

พบว่าวัคซีนมีความปลอดภัย อาการข้างเคียงเฉพาะที่ของการฉีดวัคซีน Pfizer ในเด็กจากการศึกษาดังกล่าวมักมีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง พบอาการเจ็บบริเวณที่ฉีดวัคซีนบ่อยที่สุด (71-74x) สำหรับอาการทั้งระบบพบอาการอ่อนเพลีย (0.9%) และอาการปวดศีรษะ(0.3%) บ่อยที่สุด ทั้งนี้ยังไม่พบผลข้างเคียงร้ายแรงจากการฉีตวัคนวัคซีนในการศึกษาดังกล่าว เป็นไปได้ว่าจำนวน

ประชากรเด็กที่ได้รับวัคซีนจริงซึ่งมีจำนวนเพียง 1,5 17 ราย อาจมีจำนวนน้อยเกินกว่าที่จะสามารถตรวจจับผลข้างเคียงจากวัคซีนที่พบได้ไม่บ่อยและมีอุบัติการณ์การเกิดที่น้อยกว่า 1 ต่อ 1,517 รายได้ ดังนั้น จึงยังมีความจำเป็นต้องติดตามข้อมูลด้านความปลอดภัยและผลข้างเคียงของวัคนในประชากรกลุ่มเด็กจากการฉีดจริงในวงกว้างต่อไป

ไฟเซอร์ "วัคซีนโควิดเด็ก" ต่างจากผู้ใหญ่ เช็คคำแนะนำก่อนเริ่มฉีด31ม.ค.

แนวทางรับวัคซีนของเด็กเคยติดโควิด19

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯแนะนำการรับวัคซีนโนวิดเด็ก5-11 ปีด้วยว่า

หากเด็กได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA ของ Pfizer-BioNTech สูตรสำหรับเด็กอายุ5-<12 ปี (ขนาด 10 ไมโครกรัม) และมีอายุครบ 12 ปีหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 1แนะนำให้ฉีดวัคซึนเข็มที่ 2 ด้วยวัคนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA ของ Pfizer-BioNTechสูตรสำหรับผู้ใหญ่และวัยรุ่นอายุ 212 ปี (ขนาด 30 ไมโครกรัม) อย่างไรก็ตามหากได้รับเข็มที่สองขนาด 10 ไมโครกรัม ก็ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับวัคซีนครบถ้วน และไม่จำเป็นต้องฉีดซ้ำ

สำหรับเด็กที่เคยมีการติดโรคโควิด-19 มาแล้ว แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพียงหนึ่ง

เข็ม โดยเว้นระยะเวลาอย่างน้อยสามเดือนเมื่อหายดีจากโรคโควิด-19

ผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดเชื้อตาย

ไม่ว่าจะเป็น Sinovac หรือ Sinopharm ครบแล้ว 2 เข็ม แนะนำให้ฉีดวัคนป้องกันโรคโควิด-19

ชนิด mRNA ที่ได้รับการรับรองตามช่วงอายุอีก 1 เข็ม โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 4 สัปดาห์ภายหลังการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม

ความคืบหน้าวัคซีนโควิดเด็ก ชนิดเชื้อตาย

นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กล่าวว่า สำหรับวัคซีนเชื้อตายซิโนแวค และซิโนฟาร์ม ขณะนี้ผู้ผลิตซิโนแวค ที่องค์การเภสัชกรรม เป็นผู้ได้รับอนุญาตนำเข้า ส่งเอกสารเรื่องความปลอดภัยในเฟส 1 2 และ 3 มาแล้ว เหลือเอกสารด้านประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้ผลิตเก็บข้อมูลใน 4 พื้นที่ ใช้เวลาศึกษาตั้งแต่ พ.ย.64 ซึ่งเข็ม 1 จะฉีดห่างจากเข็ม 2 ประมาณ 1 เดือน และจะต้องเก็บข้อมูลว่า หลังฉีด 1 เดือนแล้วระดับภูมิคุ้มกันจะขึ้นสูงอย่างไร โดยเบื้องต้นจะใช้เวลาเร็วที่สุดคือ 2 เดือน ดังนั้น อย. ก็ได้แจ้งกับ องค์การเภสัชฯ ว่าให้ติดต่อกับผู้ผลิตในประเทศจีน เพื่อติดตามเอกสารในส่วนนี้ คาดว่าจะได้ข้อมูลมาครบ ไม่น่าจะเร็วกว่าปลายเดือน ม.ค. ข้อดีของซิโนแวค คือวัคซีนที่นำไปศึกษาในเด็ก เป็นตัวเดียวกับผู้ใหญ่ ซึ่งเรามีอยู่ในคลังแล้ว ตรงนี้จะต่างจากไฟเซอร์ที่ต้องรอวัคซีนรุ่นใหม่สำหรับเด็ก

24 January 2565

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 872

 

Preset Colors