02 149 5555 ถึง 60

 

อยู่ห่างไว้ไม่แพร่เชื้อเพื่อทุกคน (Social distancing)

อยู่ห่างไว้ไม่แพร่เชื้อเพื่อทุกคน (Social distancing)

เว้นระยะห่างทางสังคม ทางรอดโควิด 19 กับความสำเร็จของการควบคุมการระบาดครั้งใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ในสหรัฐ

ในรายงานการศึกษาของ โรเบิร์ท เจ กราส จาก National Lab Sandia ในนิวแมกซิโก สหรัฐ ได้ศึกษาและรายงานไว้ ในฐานข้อมูลสุขภาพแห่งชาติสหรัฐปี 2006 กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในสหรัฐช่วงปี ค.ศ. 1957-58 ที่เรียกกันทั่วไปว่า Asian Flu หรือไข้หวัดเอเชีย ซึ่งในปีนั้น คาดกันว่าในเอเชียติดเชื้อประมาณร้อยละ 50 ทั้งนี้ แนวทางการแก้ปัญหาด้วยฉีดวัคซีนและใช้ยาต้านไวรัสไม่สามารถใช้ได้กับประชากรทั่วไป ดังนั้น มาตรการการปิดโรงเรียนเพื่อให้เด็กและวัยหนุ่มสาวอยู่บ้าน จะสามารถช่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ จึงได้มีการศึกษาหารูปแบบที่เหมาะสม การจำกัดเข้มงวดการเดินทางของประชาชน การปิดถนน ซึ่งถือมาตรการกักกันในระดับชุมชน ถูกนำมาอภิปรายในการหาต้นแบบที่ดีที่สุด จากกลุ่มตัวอย่างกว่า 10,000 ราย ผลการศึกษาพบว่า การให้บุคคลดังกล่าวอยู่บ้าน สามารถลดการติดเชื้อได้มากกว่าร้อยละ 90 นั่นเป็นเพราะการกระจายเชื้อมาจากกลุ่มวัยที่ร่างกายแข็งแรง และดำเนินชีวิตในสถานที่สาธารณะทั้งที่ทำงานและโรงเรียน ที่สำคัญคือไม่แสดงอาการแต่เป็นพาหะนำเชื้อสู่บ้านและชุมชน ซึ่งกลุ่มเสี่ยงมักจะเป็นผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวที่บ้าน และเด็กเล็ก ดังนั้น การออกแบบการเว้นระยะทางสังคม จึงเป็นแนวทางป้องกันที่ทรงประสิทธิภาพที่สุด และสามารถควบคุมการกระจายเชื้อของหวัดใหญ่ในปีนั้นได้ในที่สุด (1)

ซึ่งแนวทาง social distancing ถือเป็นหนึ่งในวิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรการทางสังคม เพื่อความร่วมมือป้องกันการติดและแพร่กระจายเชื่อ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายในแต่ละประเทศรวมทังองค์การอนามัยโลก หวังใช้เป็นแนวทางลดผู้ติดเชื้อโควิด19 ในกลุ่มประชากรทั่วไป รวมทั้งกรมสุขภาพจิต โดย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมป้องกันให้บุคลลากรนำไปปฏิบัติ อันเป็นแนวทางหนึ่งที่หวังว่าประชาชนไทยจะนำไปปฏิบัติเช่นเดียวกัน

มาตรการทางกฎหมายยุทธศาสตร์แห่งชาติสหรัฐว่าด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing Law Assessment Project)

แนวทางการลดการแพร่ระบาดอย่างเชื้อหวัดอย่างรุนแรง (Pandemic Influenza) ด้วยมาตรการทางกฎหมายการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing Law) สืบเนื่องมาจากการระบาดของไข้หวัดในปี 2005 ในสหรัฐดังรายงานการศึกษาที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สหรัฐจึงได้ออกมาตรการทางกฎหมายการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยสถาบันควบคุมโรคแห่งชาติหรือ CDC และสมาคมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแห่งรัฐและดินแดน (ASTHO) ได้ออกมาตรการนี้ในปี 2006 และขยายผลภายใต้เขตอำนาจศาลใน 17 รัฐในปี 2007 และเพิ่มเติมอีก 9 รัฐในปี 2010 ซึ่งถือเป็นการเตรียมพร้อมทางกฎหมายเพื่อการดำเนินมาตรการทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ (2)

แนวทางการเว้นระยะห่างเพื่อลดการแพร่เชื้อ (Social Distancing)

แนวทางการออกแบบจากเกณฑ์ที่แนะนำโดย World Health Organization (WHO) และ United States Center for Disease Control (US-CDC) ที่แนะนำให้เว้นระยะห่างประมาณ 1-2 เมตร (3-6 ฟุต) ระหว่างบุคคล ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่บุคคลนั้นอาจจะมีอาการไอจามหรือไม่ก็ตาม

แนวทางปฏิบัติที่แนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยจอนห์ฮอปปกินส์ในการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันโควิด19 (3)

• ทำงานที่บ้าน (Working from home instead of at the office)

• ปิดโรงเรียนหรือแม้แต่โรงเรียนกวดวิชาออนไลน์ (Closing schools or switching to online classes)

• เยี่ยมเยียนบุคคลอันเป็นที่รักผ่านโทรศัพท์ เพื่อลดการติดต่อจากบุคคล

• ยกเลิกการประชุม สัมมนา หรือการพบปะทางสังคม และหันมาใช้การประชุมผ่านเทเลคอนเฟอเรนส์แทน

กล่าวโดยสรุป

จะเห็นได้ว่า แนวทางอยู่ห่างไว้ไม่แพร่เชื้อเพื่อทุกคน (Social distancing) หรือจะแปลว่าเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม ทั้งหลายทั้งปวงเพื่อลดการติดเชื่อไวรัสโควิด 19 ซึ่งเป็นมาตรการที่ประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุขได้นำมาเป็นแนวทางเพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติ ทั้งนี้ เพราะเป็นที่ทราบดีว่า จำนวนผู้ติดเชื้อและไม่แสดงอาการและเป็นพาหะนำเชื้อสู่่ชมชน มักพบในกลุ่มผู้ที่ยังอยู่ในวัยทำงาน วัยเรียน ดังนั้น การเว้นระยะห่างในสังคม จึงเป็นแนวทางส่งเสริมป้องกันการควบคุมการระบาดที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพ ถือเป็นบทเรียนจากอดีตที่ทรงคุณค่าอันหนึ่ง และกรมสุขภาพจิตได้กำหนดเป็นนโยบายให้บุคลากรในสังกัดได้ถือปฏิบัติตามเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนไทย จึงหวังว่าประเทศไทยจะก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้เช่นในอดีตที่ผ่านมาค่ะ

แหล่งข้อมูล

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3372334/#__ffn_sectitle

2. https://www.cdc.gov/phlp/publications/social_distancing.html

3.https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/coronavirus-social-distancing-and-self-quarantine

24 March 2563

By nitayaporn mongkol

Views, 3973

 

Preset Colors