02 149 5555 ถึง 60

 

ข้อควรระวัง การใช้ Antigen Test Kit (ATK)สำหรับประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการ

ข้อควรระวัง การใช้ Antigen Test Kit (ATK)สำหรับประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการ

วัตถุประสงค์ในการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit

ใช้ตรวจผู้ที่มีความเสี่ยงทั้งที่มีอาการ ควรเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหลังจากมีโอกาสสัมผัสโรคแล้ว 3-5 วัน หรือตรวจเป็นระยะตามความจำเป็นเช่นทุกสัปดาห์

ใช้ตรวจผู้ที่มีอาการต้องสงสัยติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น ผู้ที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ มีอาการไข้ หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 ขึ้นไป ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก ตาแดง ผื่น ถ่ายเหลว เพื่อช่วยในการคัดกรองเบื้องต้น

ใช้ตรวจเพื่อการเฝ้าระวังการติดเชื้อในสถานประกอบการ สถานบริการ หรือสถานประกอบการ สถานบริการ หรือสถานที่ต่างๆ (COVID free setting) โดยมความถี่ของการตรวจเป็นไปตามข้อแนะนำ ในเบื้องต้นสามารถตรวจได้ทุกสัปดาห์หรือถี่กว่านั้นตามความจำเป็น

สิ่งที่ต้องเข้าใจก่อนใช้ ATK

เลือกชุดทดสอบที่ผ่านการประเมินและได้รับอนุญาตแล้วกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ https://www.fda.moph.go.th/ เพื่อให้มั่นใจว่าชุดตรวจมีคุณภาพมาตรฐาน

การเก็บตัวอย่างที่เหมาะสมตามที่ชุดตรวจกำหนด เพื่อผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือควรเลือกชุดตรวจที่สามารถทดสอบได้กับตัวอย่างที่เก็บจากโพรงจมูก (Nasal swab) ควรเก็บตัวอย่างจากรจมูกทั้งสองข้างลึกประมาณ 2-3 ซม. ปั่นข้างละ 5 รอบหรือเก็บจากตัวอย่างน้ำลาย (Saliva) ตามที่ระบุไว้ในชุดทดสอบอ่านเอกสารกำกับก่อนเริ่มทำการทดสอบและปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารอย่างเคร่งครัด อ่านผลตามระยะเวลาที่ชุดตรวจกำหนดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะได้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือ

การกำจัดขยะหลังการทดสอบให้ปฏิบัติตามแนวทางการกำจัดขยะติดเชื้อหรือตามที่เอกสารกำกับชุดตรวจกำหนด

ผลตรวจ ATK ด้วยตนเองเป็นผลการตรวจเบื้องต้น เพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่โรค เนื่องจากเข้าถึงง่ายรู้ผลเร็ว ช่วยค้นหาและแยกกักผู้ติดเชื้อโควิดได้ แต่ไม่สามารถนำมาใช้วินิจฉัย หรือรักษาในคนที่ไม่มีอาการป่วยได้

กรณีที่ผลตรวจ ATK เป็นบวก จัดเป็นผู้ติดเชื้อเข้าข่ายซึ่งในกรณีที่ไม่มีอาการป่วย อาจเป็นผลบวกลวงได้ กรณีที่พบผลบวกเป็นกลุ่มก้อนให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจสอบ ทั้งนี้ในกรณีที่ต้องรักษาอยู่ร่วมกับผู้ป่วยอื่น ควรตรวจยืนยันด้วย rRT-PCR และประเมินโดยบุคลากรทางการแพทย์ก่อนเข้ารับการรักษา

กรณีที่เป็นผู้มีความเสี่ยงสูง แต่ผลตรวจ ATK เป็นผลลบมีโอกาสเป็นลบลวงได้ โดยอาจอยู่ในระยะฟักตัวช่วงวันแรกๆเชื้อมีอยู่จำนวนน้อย ควรทำการกักตัวไว้ก่อน และหากปรากฏอาการของโควิดระหว่างกักตัว ควรทำการทดสอบซ้ำทันที หรือทดสอบซ้ำอีกในช่วง 3-5 วัน และหากจำเป็นสามารถทำได้เป็นระยะฯ

กรณีประชาชนทั่วไป เมื่อตรวจแล้วสามารถรายงานผลการตรวจได้ในโปรแกรมที่กำหนด เช่น H4U

หากผลตรวจเป็นบวกให้แจ้งสถานพยาบาลใกล้บ้านทันที หรือให้แจ้งต่อระบบบริการออนไลน์

โทร 1330

กรณีสถานประกอบการ ให้ดำเนินตามมาตรการ Bubble and Seal โดยแจ้งประสานหน่วยงานสาธารณสุขฝนพื้นที่

กรณีสถานศึกษา ให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้ DMHT โดยแจ้งประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

จดหมายข่าว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2564

4 January 2565

By STY/Lib

Views, 3483

 

Preset Colors