02 149 5555 ถึง 60

 

สภาวะอารมณ์ที่ ไม่คงที่ในวัยรุ่น(ตอนที่ 1)

สภาวะอารมณ์ที่ ไม่คงที่ในวัยรุ่น(ตอนที่ 1)

เรื่อง: นายแพทย์อนันต์ โลหะพัฒนะบำรุง

โดยปกติสภาวะอารมณ์วัยรุ่นที่ไม่คงที่อยู่แล้ว โควิด – 19 ยิ่งส่งผลมากขึ้นไม่นานมานี้ ยูนิเซฟ ร่วมกับกรมสุขภาพจิต เผยผลประเมินสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นไทย เก็บข้อมูลจากเด็กและวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปีจำนวน 183,974 คนที่ประเมินสุขภาพจิตตนเองผ่านแอปพลิเคชั่น Mental Health Check-in ของกรมสุขภาพจิต ในช่วง 18 เดือนของการระบาดของโควิด -19 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564

พบว่าร้อยละ 28 ของเด็และวัยรุ่นมีภาวะเครียดสูง ร้อยละ 32 มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้า ในขณะที่อีก ร้อยละ 22 เข้าสังคมลดลง ติดจอและเกมออนไลน์มากขึ้น มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งและความรุนแรงในครอบครัว จนนำไปสู่อัตราเสียงที่ตัวตาย

รายงาน Tho State of the World’ Vhlidren 2021 : On My Mind : promoting,and caring for children’s mental health ของยูนิเซฟ ชี้ให้เห็นว่าเด็กอายุ 10-19 ปี กว่า 1 ใน 7 คนทั่วโลกมีความป่วยทางจิตที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เด็กกว่า 1,600 ล้านคนต้องเผชิญกับการเรียนรู้ต้องหยุดชงักลง และวัยรุ่นเกือบ 46,000 คน เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย ซึ่งเป็น 1 ใน 5 สาเหตุหลักของการเสียชีวิตในวัยรุ่น

ส่วนในประเทศไทย การฆ่าตัวตายยังเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ของการเสียชีวิตของวัยรุ่น ข้อมูลจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กรมสุขภาพจิต บอกว่า เด็กและวัยรุ่น 10-19 ปีกว่า 10,000 คน ได้โทรเข้าสายด่วนสุขภาพจิต 1323 เพื่อขอรับคำปรึกษา ปัญหาสุขภาพจิตสำหรับวัยรุ่นที่พบมากที่สุดคือความเครียด วิตกกังวล ปัญหาความรัก และภาวะซึมเศร้า

การระบาดของโควิด -19 ทำให้วิถีชีวิตเด็กวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงไปมาก เด็กจำนวนหนึ่งอาจไม่สามารถปรับตัวกับการเรียนรูปแบบใหม่ เกิดผลกระทบต่อการเรียนและพัฒนาการหลายด้าน ทั้งผลกระทบต่อผู้ปกครองและครอบครัวทำให้การเลี้ยงดูทำได้ไม่เต็มสักยภาพ ไม่สามารถใช้เวลาที่มีคุณภาพกับเด็กได้เพียงพอ ขณะเดียวกันปฏิสัมพันธ์ภายในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปเพราะการเจ็บป่วย การเว้นระยะห่างทางสังคม การงดกิจกรรมนอกบ้าน และการสวมหน้ากากอนามัย

(อ่านต่อตอนหน้า)

วารสารเพื่อเยาวชนของมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ปีที่ 13 ฉบับที่ 47 เดือนมกราคม – มีนาคม 2565

17 March 2565

By STY/Library

Views, 6289

 

Preset Colors