ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตของประเทศไทย
ดัชนีชี้วัดปัจจัยเสี่ยง/ปัจจัยปกป้อง (Risk and protective factors and determinants)
Personal Condition
  ความยากจน (Poverty)
  -ร้อยละของประชาชนที่ยากจน (สัดส่วนคนจน)
  -ร้อยละของครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน
  การศึกษา (Education attainment)
  -อัตราการเรียนรู้ของคนไทย
  -ร้อยละของเด็กไทยที่มีเชาว์ปัญญาในเกณฑ์มาตรฐาน
  -ร้อยละของประชากรที่เรียนจบต่ากว่าชั้นมัธยมปลาย
  -ร้อยละของนักเรียนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน
  Emotional maturity
  - ความฉลาดทางอารมณ์
Social and cultural environment
  การว่างงาน (Unemployment)
  -อัตราการว่างงาน
  การหย่าร้าง (Divorce)
  -อัตราการหย่าร้างต่อแสนประชากร
   ความรุนแรงครอบครัว/อาชญากรรมที่รุนแรง
  -อัตราการเกิดอาชญากรรมที่รุนแรง
  -ความรุนแรงในครอบครัว
   การช่วยเหลือทางสังคม (Social support)
  -ร้อยละของประชากรที่รู้สึกว่าสังคมให้ความช่วยเหลือดี (จากการสำรวจ)
  Community connectedness
  -ร้อยละของชุมชนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันดี
  วิกฤตและภัยพิบัติ
  -จำนวนครั้งของการเกิดวิกฤตภัยพิบัติรุนแรง
  -ความรุนแรงทางการเมือง
Health behaviors
  Alcohol consumption
  -อัตราการบริโภคสุราต่อปี
  -ร้อยละของประชากรที่บริโภคสุรา (จากการสำรวจ)
  สารเสพติด (Drug Use)
  - ร้อยละของประชากรที่ใช้สารเสพติดจากการสารวจ
  การตั้งครรภ์ในเด็ก/เยาวชน (Teenage pregnancy)
  -อัตราการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
  Exercise
  -ร้อยละการออกกาลังกายสม่าเสมอ
  คุณภาพการนอนหลับ (Quality of sleep)
  -ร้อยละประชากรที่มีคุณภาพการนอนหลับในระดับดี
ดัชนีชี้วัดสภาวะสุขภาพจิต (Mental health status)

Mortality
  Suicide
  -อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จต่อประชากรแสนคน
  -อัตราผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
Morbidity
  Alcohol dependence
  -ความชุกของโรคเสพติดสุราในประชากรทั่วไป
  Depressive disorder (MDD, Dysthymia)
  -ความชุกของโรคซึมเศร้าในประชากรทั่วไป
  Anxiety disorders (GAD, Panic disorder)
  -ความชุกของโรควิตกกังวลในประชากรทั่วไป
  Substance use disorder
  -ความชุกของผู้ป่วยจากการใช้สารเสพติด
  Schizophrenia
  -ความชุกของโรคจิตเภทในประชากรทั่วไป
  Mental Retardation
  -ความชุกของภาวะบกพร่องทางสติปัญญาในประชากรทั่วไป
  Autistic
  -ความชุกของโรคออทิสติกในประชากรทั่วไป
  Learning Disability
  -ความชุกของเด็กและวัยรุ่นไทยที่มีปัญหาการเรียนรู้
  ADHD
  -ความชุกของโรคสมาธิสั้นในเด็กและวัยรุ่นไทย
  Dementia
  -ความชุกของโรคสมองเสื่อมในประชากรทั่วไป
Positive mental health
  Happiness
  -ร้อยละของประชากรที่มีความสุขจากการสำรวจ
  Quality of life
  -ร้อยละของประชากรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการสำรวจ

ดัชนีชี้วัดระบบบริการสุขภาพจิต (Mental health system)
Mental Health care need
  Need and Unmet need
  -อัตราของผู้มีปัญหาสุขภาพจิตที่ยังไม่เคยได้รับการช่วยเหลือ
Resources
  Workforces
  -อัตราจิตแพทย์ทั่วไปต่อประชากร
  -อัตราพยาบาลที่สาเร็จหลักสูตรเฉพาะทางจิตเวชและสุขภาพจิตต่อประชากร
  -ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปที่ผ่านการอบรมเพิ่มเติมด้านจิตเวช
  -ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล (รพ.สต.) มีบุคลากรผ่านการฝึกอบรมพื้นฐานสุขภาพจิตและจิตเวชฉุกเฉิน
  -ร้อยละของนักกิจกรรมบาบัดต่อประชากร
  -ร้อยละของพยาบาลปริญญาโทต่อประชากร
  -ร้อยละของนักจิตวิทยาคลินิกต่อประชากร
  -ร้อยละของนักสังคมสงเคราะห์จิตเวชต่อประชากร
  -อัตราจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นต่อประชากรแสนคน
  Psychiatric beds
  -จำนวนเตียงจิตเวชต่อประชากร
  Expenditure
  -ร้อยละของงบประมาณสุขภาพจิตในงบรวมด้านสุขภาพทั้งหมดของประเทศ
Process
  Admission to Psychiatric hospital
  -อัตราการเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยจิตเวชจำแนกโรค (จำนวน 10 โรค)
  -จำนวนวันนอนของผู้ป่วยจิตเวชจำแนกรายโรค (จำนวน 10 โรค)

  Access to mental health services
  -อัตราของผู้มีปัญหาสุขภาพจิตเข้ารับบริการสุขภาพจิตในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ จากการสำรวจ
  -อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย Schizophrenia
  -อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย Depressive disorders
  -อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย Anxiety disorders
  -อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย Mental retardation
  -อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย Autistic
  -อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย Attention deficit and hyperactive disorder (ADHD)
  - อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย Learning disability (LD)
  -อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย Alcohol dependence disorder
  -อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย Substance use disordersdisorders
  -อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย Dementia
Outcome
  Remission
  -อัตราการหายของการรักษาโรคซึมเศร้า
  -อัตราการกลับเข้ารักษาซ้ำของผู้ป่วยจิตเวชภายใน 28 วัน หลังจำหน่าย
  Relapse
  -อัตรากลับมาป่วยซ้ำของโรคซึมเศร้า
  Suicide in Psychiatric Patient
  -อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
Benchmarking
  -ดัชนีโลกมีสุข (Happy Planet Index: HPI)
  -อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จต่อแสนประชากร
  -ประเทศที่ใจบุญ World Giving Index
  -Sustainable Society Index-SSI
  -ดัชนีระดับการพัฒนาคน (HDI)
  -ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perceptions Index: CPI)
  -การจัดระดับความพร้อมของโครงข่ายโทรคมนาคม (Networked Readiness Index: NRI)
Reporting Data Collection for ASEAN Data Bank on Mental Health: THAILAND 2013-2014
ฐานข้อมูล/บริการด้านสุขภาพจิต
แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต
  -วิสัยทัศน์การพัฒนางานสุขภาพจิต
  -วิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต
  -พันธกิจงานสุขภาพจิต
  -ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย
  -ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต
  -ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลและมีธรรมาภิบาล
  -ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาความเป็นเลิศทางการบริการและวิชาการด้านสุขภาพจิต
  -แผนที่ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต
  - วิสัยทัศน์เป้าหมายและแนวทางในการพัฒนางานสุขภาพจิต
  -นโยบายกรมสุขภาพจิตประจำปี 2558-2559
แผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมสุขภาพจิต
  -ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกรมสุขภาพจิต (CIO)
  -แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมสุขภาพจิต
  -วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมสุขภาพจิต
  -พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมสุขภาพจิต
สถานการณ์และปัญหาสุขภาพจิต
  -สถานการณ์ปัญหาสุขภาพเด็กปฐมวัย
  -สถานการณ์ปัญหาสุขภาพวัยเรียน
  -สถานการณ์ปัญหาสุขภาพวัยรุ่น
  -สถานการณ์ปัญหาสุขภาพวัยทำงาน
  -สถานการณ์ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ
  -สถานการณ์ปัญหาสุขภาพผู้พิการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการสื่อสารสุขภาพจืตสู่สังคมแบบเชิงรุก
  -ร้อยละของประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพจิต
  -ร้อยละของสมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่มีความรู้และทักษะในการป้องกันการติดสารเสพติด
  -ร้อยละของประชาชนที่รับรู้หรือเข้าถึงแหล่งบริการสุขภาพจิต
  -ร้อยละของประชาชนมีความสมารถในการจัดการกัยความเครียดได้อย่างเหมาะสมกลับกลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานสุขภาพจิต
  -ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเข้าถึงบริการสุขภาพ
  -ร้อยละของผู้ป่วยที่มีความพิการทางปัญญาเข้าถึงบริการ
  -ร้อยละของผู้ป่วยออทิซึมหรือกลุ่มอาการออทิสติกเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
  -ร้อยละผู้ป่วยโรคจิตเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
  -ร้อยละผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
  -ร้อยละของจังหวัดที่องค์กรนอกระบบบริการสาธารณสุขมีการบรูณการงานสุขภาพจิตเข้ากับงานของตนเอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาความเป็นเลิศทางการบริการและวิชาการสุขภาพจิต
  -จำนวนหน่วยงานที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในงานบริการ/วิชาการสุขภาพจิต
  -ร้อยละของเครือข่าย/กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาและรูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต
  -ร้อยละของงานวิจัย/องค์ความรู้สุขภาพจิตที่วิจัยและพัฒนาแล้วนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานสุขภาพจิต
  -ร้อยละของงานวิจัย/องค์ความรู้สุขภาพจิตที่มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้องกับสภาพปัญหา/ความต้องการของผู้รับบริการเครือข่ายและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างกลไกเพื่อรองรับการดำเนินงานสุขภาพจิตในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
  -จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสุขภาพจิตที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาต
  -จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสุขภาพจิตที่ยกร่างและเสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล
  -กรมสุขภาพจิตผ่านการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Certified FL/ TQC)
  -ร้อยละของบุคลากรมีความเข้าใจในทิศทางการดำเนินงานขององค์กร
  -ร้อยละของความสำเร็จตามเกณฑ์การประเมินตามกรอบมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
  -ร้อยละของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของกรมฯ
  -ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของข้อมูลและสารสนเทศด้านสุขภาพจิตที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศอื่นๆ
  -ร้อยละของฐานข้อมูลด้านสุขภาพจิตที่มีการใช้ประโยชน์
กระบวนการสร้างคุณค่า
  -สถานบริการสุขภาพจิต
บริการผู้ป่วยนอก
  -จำนวนผู้ป่วยนอกจิตเวชของกรมสุขภาพจิต
  -จำนวนผู้ป่วยนอกจิตเวชต่อวัน
  -อัตราการับผู้ป่วยนอกจิตเวชเพื่อตรวจรักษาต่อ(Referal System)
  -เครือข่ายบริการสุขภาพจิต (SINAP)
  -ระบบข้อมูลการฆ่าตัวตาย
  -ระบบผู้ป่วยซึมเศร้า
  -ระบบฐานข้อมูลแนะนำบริการด้านสุขภาพจิต
บริการผู้ป่วยใน
  -จำนวนผู้ป่วยในจิตเวชของกรมสุขภาพจิต
  -จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษา
  -จำนวนวันเฉลี่ยที่ผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล (LOS)
  -ความพึงพอใจของผู้ป่วยใน
  -จำนวนเตียงจิตเวชของกรมสุขภาพจิต
ภัยพิบัติ
  -ระบบ VMS 3 จังหวัดภาคใต้
  -ระบบ MCC
  -การเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย
การให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต
  -ระบบ Information Line 1667
  -ถามตอบปัญหาสุขภาพจิตผ่านระบบ Web board
  -การทดสอบด้านสุขภาพจิตผ่านระบบ Internet
การพัฒนาและผลิตองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต
  -คลังความรู้ด้านสุขภาพจิตทางวิชาการและจิตเวช
  -KM ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
  -ผลงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
  -ผลงานวิจัยการพยาบาล
การรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพจิต
  -ระบบ E-Learning
  -ระบบ E-Book
  -ระบบบทความด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
  -ระบบข่าวด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
  -วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
กระบวนการสนับสนุน
การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพจิต
  -ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม
  -จำนวนจิตแพทย์
  -จำนวนนักจิตวิทยาคลินิก
  -จำนวนพยาบาลวิชาชีพผู้ได้รับการพัฒนาพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
  -จำนวนพยาบาลวิชาชีพผู้ได้รับการพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (PG)
  -สมาคม/ชมรม ญาติผู้ป่วย
  -เครือข่ายวิทยากร
  -ทำเนียบแพทย์สาขาสุขภาพจิตชุมชน
  -ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญกรมสุขภาพจิต
การบริหารการเงินการคลัง
  -การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
  -ฐานข้อมูลเงินงบประมาณและเงินบำรุง
  -ฐานข้อมูลเงินเดือนและค่าตอบแทน
การบริหารงานทั่วไป
  -ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  -ระบบลาออนไลน์
  -
ระบบจองรถออนไลน์
  -ระบบจองห้องประชุม
การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
  -นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยด้าน ICT ของกรม

  -การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสุขภาพจิต
  -แผน IT Contingency Plan ของกรมสุขภาพจิต
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกปีงบประมาณ 25558
  -โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยประชาคมมีส่วนร่วม
  -โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยวัยเรียน
  -โครงการบูรณาการระบบสุขภาพใจเพื่อเด็กไทยวัยรุ่น
  -โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  -โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยทำงาน
  -โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยสูงอาย
  -โครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพจิตชุมชนที่ยั่งยืน
  -โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้พิการทางจิตใจ สติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก
  -โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต
  -โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต
  -โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมาย
  -โครงการเพิ่มคุณภาพระบบบริการโรคจิตเวชที่สำคัญในระบบสาธารณสุขพัฒนางานวิกฆตสุขภาพจิต
  -โครงการมุ่งสู่ศูนย์เชี่ยวชาญตามประเด็นปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชระดับชาต
  -โครงการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน
  -โครงการระบาดวิทยาสุขภาพจิตและเฝ้าระวังสุขภาพจิตคนไทย
  -โครงการปิดช่องว่างปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

ศูนย์ปฎิบัติการกรมสุขภาพจิต

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ


มิติที่ 1 การประเมินประสิทธิผลมิติที่ 2 การประเมินคุณภาพ


มิติที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพ


มิติที่ 4 การพัฒนาองค์การ


การขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต


•เพิ่มความสุข


•ลดความทุกข์

วัยเด็ก/วัยเรียน


•วัยรุ่น

วัยเด็ก/วัยเรียน


•สภาวะการตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียน

การเข้าถึงบริการ


•โรคซึมเศร้า

eXTReMe Tracker
สถิติการใช้งานเว็บ