02 149 5555 ถึง 60

 

Download

ที่ Description Download
1   ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย Thai Happiness Indicators (THI – 66) 31,217 
2   ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย Thai Happiness Indicators (THI – 15) 28,942 
3   แบบประเมินซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย (รวมแบบประเมิน 2q 9q และ 8q) 137,710 
4   แบบคัดกรองโรคในกลุ่มพัฒนาการผิดปกติอย่างรอบด้าน สำหรับเด็กอายุ 1-18 ปี Pervasive Developmental Disorder Screening Questionnaire (PDDSQ) 41,727 
5   แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก Children’s Depression Inventory (CDI) 81,688 
6   แบบประเมินความเครียด (ST5) 225,870 
7   เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL – BREF – THAI) 70,240 
8   แบบสอบถาม General Health Questionnaire ฉบับภาษาไทย 39,752 
9   Handycard เพื่อช่วยให้ดื่มน้อยลง 4,743 
10   แผ่นพับ อยากรู้หรือไม่ว่าคุณดื่มมากเกินไปหรือเปล่า? 5,238 
11   คู่มือ บันได 6 ขั้น สู่วันฟ้าใส 5,163 
12   คู่มือ วันฟ้าใส ดื่มอย่างไรไม่ให้เกิดอันตราย 3,741 
13   คู่มือการให้การปรึกษาสำหรับผู้ประสบปัญหาแอลกอฮอล์ 5,100 
14   แบบคัดกรองพัฒนาการเด็ก 47,728 
15   คู่มือการดูแลผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (สำหรับประชาชน) 5,978 
16   แบบคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (ใหม่ปี พ.ศ. 2457) 11,074 
17   แบบทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสั้น 15 ข้อ I (Thai Mental Health Indicator Version 2007 = TMHI-15) 70,669 
18   The Development and Testing of Thai Mental Health Indicator Version 2007 (abstract) 5,821 
19   การพัฒนาและทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย (Version 2007) 46,060 

 

Preset Colors