เจตนารมณ์อธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

เจตนารมณ์อธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

เจตนารมณ์อธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522

กรมสุขภาพจิตคว้ารางวัลระดับโลก Golisano Global Health Leadership Award Click Here

วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

แบบสอบถาม General Health Questionnaire ฉบับภาษาไทย

คำชี้แจง:

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบถึงสภาวะสุขภาพของท่านในระยะสองถึงสาม สัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นอย่างไรบ้าง กรุณาตอบคำถาม ที่ใกล้เคียง กับสภาพของท่านในปัจจุบัน หรือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามากที่สุด โดยไม่รวมถึงปัญหาที่ท่านเคยมีในอดีต และกรุณาตอบคำถามทุกข้อ โดยคำตอบแต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก

อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
เพศ
สถานภาพสมรส  
 1. รู้สึกสบายและมีสุขภาพดี  ดีกว่าปกติ เหมือนปกติ  น้อยกว่าปกติ น้อยกว่าปกติมาก
 2. รู้สึกต้องการยาบำรุงให้มีกำลังวังชา  ไม่เลย ไม่มากกว่าปกติ  ค่อนข้างมากกว่าปกติ มากกว่าปกติมาก
 3. รู้สึกทรุดโทรมและสุขภาพไม่ดี  ไม่เลย ไม่มากกว่าปกติ  ค่อนข้างมากกว่าปกติ มากกว่าปกติมาก
 4. รู้สึกไม่สบาย  ไม่เลย ไม่มากกว่าปกติ  ค่อนข้างมากกว่าปกติ มากกว่าปกติมาก
 5. เจ็บหรือปวดบริเวณศรีษะ  ไม่เลย ไม่มากกว่าปกติ  ค่อนข้างมากกว่าปกติ มากกว่าปกติมาก
 6. รู้สึกตึงหรือคล้ายมีแรงกดที่ศรีษะ  ไม่เลย ไม่มากกว่าปกติ  ค่อนข้างมากกว่าปกติ มากกว่าปกติมาก
 7. มีอาการวูบร้อนหรือหนาว  ไม่เลย ไม่มากกว่าปกติ  ค่อนข้างมากกว่าปกติ มากกว่าปกติมาก
 8. นอนไม่หลับเพราะกังวลใจ  ไม่เลย ไม่มากกว่าปกติ  ค่อนข้างมากกว่าปกติ มากกว่าปกติมาก
 9. ไม่สามารถหลับได้สนิทหลังจากหลับแล้ว  ไม่เลย ไม่มากกว่าปกติ  ค่อนข้างมากกว่าปกติ มากกว่าปกติมาก
 10. รู้สึกตึงเครียดอยู่ตลอดเวลา  ไม่เลย ไม่มากกว่าปกติ  ค่อนข้างมากกว่าปกติ มากกว่าปกติมาก
 11. รู้สึกหงุดหงิด อารมณ์ไม่ดี  ไม่เลย ไม่มากกว่าปกติ  ค่อนข้างมากกว่าปกติ มากกว่าปกติมาก
 12. รู้สึกกลัวหรือตกใจโดยไม่มีเหตุผลสมควร  ไม่เลย ไม่มากกว่าปกติ  ค่อนข้างมากกว่าปกติ มากกว่าปกติมาก
 13. รู้สึกเรื่องต่าง ๆ ทับถมจนรับไม่ไหว  ไม่เลย ไม่มากกว่าปกติ  ค่อนข้างมากกว่าปกติ มากกว่าปกติมาก
 14. รู้สึกกังวล กระวนกระวาย และเครียดอยู่ตลอดเวลา  ไม่เลย ไม่มากกว่าปกติ  ค่อนข้างมากกว่าปกติ มากกว่าปกติมาก
 15. หาอะไรทำให้ตัวเองไม่มีเวลาว่างได้  มากกว่าปกติ เหมือนปกติ  น้อยกว่าปกติ น้อยกว่าปกติมาก
 16. ทำอะไรช้ากว่าปกติ  เร็วกว่าปกติ เหมือนปกติ  ช้ากว่าปกติ ช้ากว่าปกติมาก
 17. รู้สึกว่าโดยทั่วไปแล้วทำอะไร ๆ ได้ดี  ดีกว่าปกติ เหมือนปกติ  น้อยกว่าปกติ น้อยกว่าปกติมาก
 18. พอใจกับการที่ทำงานลุล่วงไป  มากกว่าปกติ เหมือนปกติ  น้อยกว่าปกติ น้อยกว่าปกติมาก
 19. รู้สึกว่าได้ทำตัวให้เป็นประโยชน์ในเรื่องต่าง ๆ  มากกว่าปกติ เหมือนปกติ  น้อยกว่าปกติ น้อยกว่าปกติมาก
 20. รู้สึกว่าสามารถตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้  มากกว่าปกติ เหมือนปกติ  น้อยกว่าปกติ น้อยกว่าปกติมาก
 21. สามารถมีความสุขกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันตามปกติได้  มากกว่าปกติ เหมือนปกติ  น้อยกว่าปกติ น้อยกว่าปกติมาก
 22. คิดว่าตัวเองเป็นคนไร้ค่า  ไม่เลย ไม่มากกว่าปกติ  ค่อนข้างมากกว่าปกติ มากกว่าปกติมาก
 23. รู้สึกว่าชีวิตนี้หมดหวังโดยสิ้นเชิง  ไม่เลย ไม่มากกว่าปกติ  ค่อนข้างมากกว่าปกติ มากกว่าปกติมาก
 24. รู้สึกไม่คุ้มค่าที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป  ไม่เลย ไม่มากกว่าปกติ  ค่อนข้างมากกว่าปกติ มากกว่าปกติมาก
 25. คิดว่ามีความเป็นไปได้ที่จะอยากจบชีวิตตัวเอง  ไม่อย่างแน่นอน ไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้น  มีอยู่บ้างเหมือนกัน มีแน่ ๆ
 26. รู้สึกว่าบางครั้งทำอะไรไม่ได้เลยเพราะประสาทตึงเครียดมาก  ไม่เลย ไม่มากกว่าปกติ  ค่อนข้างมากกว่าปกติ มากกว่าปกติมาก
 27. พบว่าตัวเองรู้สึกอยากตายไปให้พ้น ๆ  ไม่เลย ไม่มากกว่าปกติ  ค่อนข้างมากกว่าปกติ มากกว่าปกติมาก
 28. พบว่ามีความรู้สึกที่อยากจะทำลายชีวิตตัวเองเข้ามาอยู่ในความคิดเสมอ ๆ   ไม่อย่างแน่นอน ไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้น  มีอยู่บ้างเหมือนกัน มีแน่ ๆ

แหล่งอ้างอิง: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (Department of MentalHealth, Ministry of Public Health.)