เจตนารมณ์อธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

เจตนารมณ์อธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

เจตนารมณ์อธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522

กรมสุขภาพจิตคว้ารางวัลระดับโลก Golisano Global Health Leadership Award Click Here

วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

แบบสอบถาม General Health Questionnaire ฉบับภาษาไทย

คำชี้แจง:

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบถึงสภาวะสุขภาพของท่านในระยะสองถึงสาม สัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นอย่างไรบ้าง กรุณาตอบคำถาม ที่ใกล้เคียง กับสภาพของท่านในปัจจุบัน หรือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามากที่สุด โดยไม่รวมถึงปัญหาที่ท่านเคยมีในอดีต และกรุณาตอบคำถามทุกข้อ โดยคำตอบแต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก

อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
เพศ
สถานภาพสมรส  
 1. สามารถมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ได้  ดีกว่าปกติ เหมือนปกติ  แย่กว่าปกติ แย่กว่าปกติมาก
 2. นอนไม่หลับเพราะกังวลใจ  ไม่เลย ไม่มากกว่าปกติ ค่อนข้างมากกว่าปกติ มากกว่าปกติมาก
 3. มีอาการกระสับกระส่าย หลับไม่สนิท  ไม่เลย ไม่มากกว่าปกติ ค่อนข้างมากกว่าปกติ มากกว่าปกติมาก
 4. หาอะไรทำและทำให้ตัวเองไม่มีเวลาว่างได้  มากกว่าปกติ เหมือนปกติ ค่อนข้างน้อยกว่าปกติ น้อยกว่าปกติมาก
 5. ออกไปนอกบ้านบ่อยเท่าที่เคย  มากกว่าปกติ เท่าปกติ น้อยกว่าปกติ น้อยกว่าปกติมาก
 6. จัดการกับสิ่งต่าง ๆ ได้ดีพอ ๆ กับคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในสภาพเดียวกับท่าน  ดีกว่ามาก ดีพอ ๆ กัน ค่อนข้างน้อยกว่า น้อยกว่ามาก
 7. รู้สึกว่าโดยทั่วไปแล้วทำอะไร ๆ ได้ดี  ดีกว่าปกติ เหมือนปกติ ดีน้อยกว่าปกติ ดีน้อยกว่าปกติมาก
 8. พอใจกับการที่ทำงานลุล่วงไปได้  มากกว่าปกติ พอ ๆ กับตามปกติ น้อยกว่าปกติ น้อยกว่าปกติมาก
 9. สามารถมีความรู้สึกรักและอบอุ่นต่อคนใกล้ชิดได้  ดีกว่าปกติ เท่าปกติ น้อยกว่าปกติ น้อยกว่าปกติมาก
 10. รู้สึกว่าสามารถเข้ากับคนอื่นได้ง่าย  ดีกว่าปกติ เท่าปกติ น้อยกว่าปกติ น้อยกว่าปกติมาก
 11. ใช้เวลาคุยเล่นกับคนอื่นมาก  ใช้เวลามากกว่าปกติ เท่าปกติ น้อยกว่าปกติ น้อยกว่ามาก
 12. รู้สึกว่าได้ทำตัวให้เป็นประโยชน์ในเรื่องต่าง ๆ  มากกว่าปกติ เหมือนปกติ น้อยกว่าปกติ น้อยกว่าปกติมาก
 13. รู้สึกว่าสามารถตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้  มากกว่าปกติ เหมือนปกติ น้อยกว่าปกติ น้อยกว่าปกติมาก
 14. รู้สึกตึงเครียดอยู่ตลอดเวลา  ไม่เลย ไม่มากกว่าปกติ ค่อนข้างมากกว่าปกติ มากกว่าปกติมาก
 15. รู้สึกว่าไม่สามารถที่จะเอาชนะความยากลำบากต่าง ๆ ได้  ไม่เลย ไม่มากกว่าปกติ ค่อนข้างมากกว่าปกติ มากกว่าปกติมาก
 16. รู้สึกว่าชีวิตต้องดิ้นรนอยู่ตลอดเวลา  ไม่เลย ไม่มากกว่าปกติ ค่อนข้างมากกว่าปกติ มากกว่าปกติมาก
 17. สามารถมีความสุขกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันตามปกติได้  มากกว่าปกติ เหมือนปกติ น้อยกว่าปกติ น้อยกว่าปกติมาก
 18. มองอะไรเคร่งเครียดไปหมด  ไม่เลย ไม่มากกว่าปกติ ค่อนข้างมากกว่าปกติ มากกว่าปกติมาก
 19. รู้สึกกลัวหรือตกใจโดยไม่มีเหตุผลสมควร  ไม่เลย ไม่มากกว่าปกติ ค่อนข้างมากกว่าปกติ มากกว่าปกติมาก
 20. สามารถที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาต่าง ๆ ของตัวเองได้  ดีกว่าปกติ เหมือนปกติ น้อยกว่าปกติ น้อยกว่าปกติมาก
 21. รู้สึกเรื่องต่าง ๆ ทับถมจนรับไม่ไหว  ไม่เลย ไม่มากกว่าปกติ ค่อนข้างมากกว่าปกติ มากกว่าปกติมาก
 22. รู้สึกไม่มีความสุขและเศร้าหมอง  ไม่เลย ไม่มากกว่าปกติ ช้ากว่าปกติ ช้ากว่าปกติมาก
 23. รู้สึกเสียความมั่นใจในตัวเองไป  ไม่เลย ไม่มากกว่าปกติ ค่อนข้างมากกว่าปกติ มากกว่าปกติมาก
 24. คิดว่าตัวเองเป็นคนไร้ค่า  ไม่เลย ไม่มากกว่าปกติ ค่อนข้างมากกว่าปกติ มากกว่าปกติมาก
 25. รู้สึกว่าชีวิตนี้หมดหวังโดยสิ้นเชิง  ไม่เลย ไม่มากกว่าปกติ ค่อนข้างมากกว่าปกติ มากกว่าปกติมาก
 26. รู้สึกมีความหวังในอนาคตของตัวเอง  มากกว่าปกติ เท่าปกติ น้อยกว่าปกติ มีความหวังน้อยมาก
 27. รู้สึกมีความสุขดี ตามสมควร เมื่อดูโดยรวม ๆ  มากกว่าปกติ เท่าปกติ น้อยกว่าปกติ น้อยกว่าปกติมาก
 28. รู้สึกกังวล กระวนกระวาย และเครียดอยู่ตลอดเวลา  ไม่เลย ไม่มากกว่าปกติ ค่อนข้างมากว่าปกติ มากกว่าปกติมาก
 29. รู้สึกไม่คุ้มค่าที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป  ไม่เลย ไม่มากกว่าปกติ ค่อนข้างมากกว่าปกติ มากกว่าปกติมาก
 30. รู้สึกว่าบางครั้งทำอะไรไม่ได้เลยเพราะประสาทตึงเครียด  ไม่เลย ไม่มากกว่าปกติ ค่อนข้างมากกว่าปกติ มากกว่าปกติมาก

แหล่งอ้างอิง: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (Department of MentalHealth, Ministry of Public Health.)