เจตนารมณ์อธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

เจตนารมณ์อธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

เจตนารมณ์อธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522

กรมสุขภาพจิตคว้ารางวัลระดับโลก Golisano Global Health Leadership Award Click Here

วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย Thai Happiness Indicators (TMHI – 66)

คำชี้แจง:

กรุณาเลือกคำตอบที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด คำถามต่อไปนี้จะถามถึงประสบการณ์ของท่านในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ให้ท่านสำรวจตัว ท่านเองและประเมินเหตุการณ์ อาการหรือความคิดเห็นและความรู้สึกของท่านว่าอยู่ในระดับใด และตอบลง ในช่องคำตอบที่เป็นจริงกับตัวท่านมากที่สุด โดยคำตอบจะมี 4 ตัวเลือก คือ

ไม่เลย หมายถึง ไม่เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึก หรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องนั้น ๆ

เล็กน้อย หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกในเรื่องนั้น ๆ เพียงเล็กน้อยหรือเห็นด้วยกับเรื่องนั้น ๆ เพียงเล็กน้อย

มาก หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกในเรื่องนั้น ๆ มาก หรือเห็นด้วยกับเรื่องนั้น ๆ มาก

มากที่สุด หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกในเรื่องนั้น ๆ มากที่สุด หรือเห็นด้วย กับเรื่องนั้น ๆ มากที่สุด

อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
เพศ
สถานภาพสมรส  
 1. ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 2. ท่านรู้สึกชีวิตของท่านมีความสุข  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 3. ถ้าให้ท่านเปรียบเทียบกับในอดีต ท่านรู้สึกว่าชีวิตในปัจจุบันของท่านมีความสุข  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 4. ท่านมีโรคประจำตัวที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 5. ท่านต้องไปรับการรักษาพยาบาลเสมอๆ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตและทำงานได้  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 6. ท่านต้องใช้ยา (กิน ฉีด พ่น ทา) อยู่เสมอ จึงจะสามารถทำงานได้  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 7. ท่านเป็นโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิต หัวใจ อัมพาต ลมชัก ฯลฯ ในกรณีถ้ามีให้ใส่เล็กน้อยหรือมากตามอาการที่มี)  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 8. ท่านรู้สึกกังวลและทุกข์ทรมานใจเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของท่าน  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 9. ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านไร้ค่า ไม่มีประโยชน์  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 10. ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีแต่ความทุกข์  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 11. ท่านยอมรับรูปร่างหน้าตาของท่านได้  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 12. ท่านพึงพอใจในรูปร่างหน้าตาของท่าน  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 13. ท่านรู้สึกพึงพอใจที่สามารถทำอะไร ๆ ผ่านไปได้ในแต่ละวัน  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 14. ท่านสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ ด้วยตัวท่านเอง  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 15. ท่านพอใจกับการผูกมิตรหรือเข้ากับบุคคลอื่น  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 16. ท่านมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนบ้าน  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 17. ท่านคิดว่าท่านมีความเป็นอยู่และฐานะทางสังคมตามที่ท่านได้คาดหวังไว้  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 18. ท่านรู้สึกประสบความสำเร็จและความก้าวหน้าในชีวิต  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 19. ท่านประสบความสำเร็จอย่างที่ท่านต้องการเสมอ  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 20. ท่านรู้สึกพึงพอใจกับฐานะความเป็นอยู่ของท่าน  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 21. ท่านมองปัญหาทุกปัญหาเป็นสิ่งที่แก้ไขได้  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 22. ท่านสามารถควบคุมอารมณ์ได้ เมื่อมีเหตุการณ์คับขันหรือร้ายแรงเกิดขึ้น  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 23. ท่านมั่นใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิต  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 24. ท่านพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาและไม่กลัวปัญหาที่เกิดขึ้น  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 25. ท่านแก้ปัญหาที่ขัดแย้งได้ดีเสมอ  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 26. บางครั้งท่านรู้สึกเศร้าโดยไม่ทราบสาเหตุ  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 27. ท่านรู้สึกขี้โมโห ฉุนเฉียวหรือหวั่นไหวง่ายอย่างไม่มีเหตุผล  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 28. ท่านหงุดหงิดโมโหง่ายถ้าท่านถูกวิพากวิจารณ์  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 29. ท่านรู้สึกกังวลใจกับเรื่องทุกเรื่องที่มากระทบท่าน  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 30. ถ้าสิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังท่านจะรู้สึกหงุดหงิด  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 31. ท่านรู้สึกหงุดหงิดกังวลใจกับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เกิดขึ้นเสมอ  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 32. ท่านให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นตามโอกาสอันควร  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 33. ท่านเสียสละแรงกายหรือทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 34. ท่านมีสถานะการณ์ที่คับขันเสี่ยงภัย ท่านพร้องจะให้ความช่วยเหลือกับผู้อื่น  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 35. ท่านต้องการที่จะทำบางสิ่งที่แปลกใหม่และแตกต่างกว่าที่เป็นอยู่  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 36. ท่านมีความสุขกับการริเริ่มงานใหม่และแตกต่างกว่าที่เป็นอยู่  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 37. ท่านรู้สึกผิดหวังในตนเอง  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 38. ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านน่าเบื่อ  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 39. ท่านรูกสึกเบื่อหน่าย ท้อแท้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 40. ท่านรู้สึกคล้ายคนล้มเหลวหรือประสบกับความผิดหวัง  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 41. เมื่อท่านจะเริ่มทำงานที่มีความยุ่งยาก ท่านจะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเสมอ  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 42. ความเชื่อหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านยึดถือ ทำให้ท่านมีความเข้มแข็งและสามารถเผชิญกับความยุ่งยากได้  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 43. เมื่อท่านพบกับความผิดหวังหรือทุกข์ใจ ท่านจะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วย  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 44. ท่านพึงพอใจกับความสามารถของตนเอง  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 45. ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 46. ท่านรู้สึกยินดีกับความสำเร็จของผู้อื่น  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 47. ท่านรู้สึกเห็นอกเห็นใจเมื่อผู้อื่นมีทุกข์  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 48. ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 49. ท่านมีความมั่นใจว่าญาติหรือเพื่อนจะช่วยเหลือท่าน ถ้ามีเหตุการณ์ร้ายแรงหรือฉุกเฉินเกิดขึ้นกับท่าน  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 50. ท่านมีเพื่อนหรือญาติพี่น้องคอยช่วยเหลือท่านในยามที่ท่านต้องการ  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 51. ท่านได้รับความช่วยเหลือตามที่ท่านต้องการจากคนอื่น  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 52. ท่านเห็นด้วยว่าครอบครัวของท่านเป็นแหล่งที่จะช่วยหาทางออกให้กับปัญหาส่วนใหญ่ที่ท่านมี  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 53. ท่านเห็นด้วยว่าสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่มีความรู้สึกผูกพันอย่างใกล้ชิด  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 54. ท่านเห็นด้วยว่าครอบครัวของท่านสามารถแก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 55. ท่านรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 56. เมื่อท่านป่วยหนักท่านเห็นด้วยว่าครอบครัว และญาติจะดูแลท่านเป็นอย่างดี  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 57. ท่านปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากครอบครัวเสมอ เมื่อท่านมีปัญหา  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 58. สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต่อกัน  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 59. ท่านมั่นใจว่าชุมชนที่ท่านอยู่อาศัยมีความปลอดภัยต่อท่าน  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 60. ท่านรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในทรัพย์สินเมื่ออาศัยอยู่ในชุมชนนี้  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 61. เมื่อท่านเจ็บป่วย ท่านไปใช้บริการจากหน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้าน  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 62. เมื่อญาติของท่านเจ็บป่วยก็นำไปรับบริการจากบริการสาธารณสุขใกล้บ้านเช่นกัน  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 63. ท่านมีโอกาสได้พักผ่อนคลายเครียด  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 64. ท่านมีความสุขทุกครั้งที่มีเวลาว่างเพื่อผ่อนคลาย  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 65. ในชุมชนมีเสียงดังรบกวนการดำเนินชีวิตของท่าน  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด
 66. ในชุมชนมีกลิ่นเหม็นรบกวนการดำเนินชีวิตของท่าน  ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด

แหล่งอ้างอิง: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (Department of MentalHealth, Ministry of Public Health.)