เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

 

การดำเนินงานและหลักเกณฑ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ที่ เรื่อง หน่วยงาน อ่าน Download
  ประกาศผลข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2563 กรมสุขภาพจิต 17  10 
  หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 18 
  รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 กรมสุขภาพจิต 23  13 
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราขการกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2564 กรมสุขภาพจิต 19  10 
  โครงการพัฒนาการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง เพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ กรมสุขภาพจิต 16  12 
  โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมสุขภาพจิต 28  10 
  Onepage โครงการพัฒนาการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง เพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ กรมสุขภาพจิต 15  10 
  รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 กรมสุขภาพจิต 261  290 
  หลักเกณฑ์การประเมินรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563-พิเศษ กรมสุขภาพจิต 203  247 
  หลักเกณฑ์การประเมินรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 กรมสุขภาพจิต 375  274 
  หลักเกณฑ์การคัดเลือก อำนวยการ ระดับต้นและสูง กรมสุขภาพจิต 249  268 
  หลักเกณฑ์การคัดเลือก ระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต 328  263 
  หลักเกณฑ์การคัดเลือก ระดับชำนาญการพิเศษลงมา กรมสุขภาพจิต 208  244 
  มาตราฐานคุณธรรมและจริยธรรม กรมสุขภาพจิต 234  273 
  แผนการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ กรมสุขภาพจิต 245  312 
  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง การพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคนดีที่เป็นแบบอย่างในวิชาชีพ ประจำปี 2563 กรมสุขภาพจิต 231  229 
  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2562 กรมสุขภาพจิต 242  267 
  แนวทางการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2562 กรมสุขภาพจิต 264  279 
  คู่มือการปฏิบัติงานวินัยและการดำเนินการทางวินัย กรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 287  289 
  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง การพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคนดีที่เป็นแบบอย่างในวิชาชีพ ประจำปี 2563 กรมสุขภาพจิต 259  272 
  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2562 กรมสุขภาพจิต 281  348 
  แนวทางการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2562 กรมสุขภาพจิต 251  238 
  ข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต 254  269 
  นโยบาย4.0 กรมสุขภาพจิต 386  493 
  คู่มือการบริหารความเสี่ยง กรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 433  431 
  โครงการพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ในกระบวนการปราบปร กรมสุขภาพจิต 328  189 
  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการท กรมสุขภาพจิต 289  192 
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือ กรมสุขภาพจิต 411  226 
  รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561 กรมสุขภา กรมสุขภาพจิต 434  207 
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึ กรมสุขภาพจิต 339  219 
  ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการ พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื กรมสุขภาพจิต 326  231 
  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต 379  252 
  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต 321  189 
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำร กรมสุขภาพจิต 368  218 
  ข้อมูล FTE (แผน 20 ปี) กรมสุขภาพจิต 359  184 
  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 กรมสุขภาพจิต 594  225 
  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง นโยบายการเสริมสร้างคุณธร กรมสุขภาพจิต 309  198 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมสุขภาพจิต (พ.ศ.256 กรมสุขภาพจิต 469  228 
  คู่มือลาศึกษา (มี.ค.59) กรมสุขภาพจิต 331  201