เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

 

การดำเนินงานและหลักเกณฑ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ที่ เรื่อง หน่วยงาน อ่าน Download
  ประกาศผลข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2563 กรมสุขภาพจิต 237  195 
  หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 211  170 
  รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 กรมสุขภาพจิต 164  77 
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราขการกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2564 กรมสุขภาพจิต 135  88 
  โครงการพัฒนาการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง เพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ กรมสุขภาพจิต 123  79 
  โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมสุขภาพจิต 114  66 
  Onepage โครงการพัฒนาการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง เพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ กรมสุขภาพจิต 88  57 
  รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 กรมสุขภาพจิต 366  459 
  หลักเกณฑ์การประเมินรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563-พิเศษ กรมสุขภาพจิต 395  371 
  หลักเกณฑ์การประเมินรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 กรมสุขภาพจิต 516  517 
  หลักเกณฑ์การคัดเลือก อำนวยการ ระดับต้นและสูง กรมสุขภาพจิต 440  421 
  หลักเกณฑ์การคัดเลือก ระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต 562  402 
  หลักเกณฑ์การคัดเลือก ระดับชำนาญการพิเศษลงมา กรมสุขภาพจิต 318  369 
  มาตราฐานคุณธรรมและจริยธรรม กรมสุขภาพจิต 339  426 
  แผนการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ กรมสุขภาพจิต 356  496 
  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง การพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคนดีที่เป็นแบบอย่างในวิชาชีพ ประจำปี 2563 กรมสุขภาพจิต 358  349 
  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2562 กรมสุขภาพจิต 357  401 
  แนวทางการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2562 กรมสุขภาพจิต 416  438 
  คู่มือการปฏิบัติงานวินัยและการดำเนินการทางวินัย กรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 521  431 
  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง การพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคนดีที่เป็นแบบอย่างในวิชาชีพ ประจำปี 2563 กรมสุขภาพจิต 382  383 
  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2562 กรมสุขภาพจิต 406  494 
  แนวทางการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2562 กรมสุขภาพจิต 351  359 
  ข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต 354  382 
  นโยบาย4.0 กรมสุขภาพจิต 512  664 
  คู่มือการบริหารความเสี่ยง กรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 563  555 
  โครงการพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ในกระบวนการปราบปร กรมสุขภาพจิต 431  280 
  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการท กรมสุขภาพจิต 426  249 
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือ กรมสุขภาพจิต 498  333 
  รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561 กรมสุขภา กรมสุขภาพจิต 515  263 
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึ กรมสุขภาพจิต 475  273 
  ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการ พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื กรมสุขภาพจิต 398  285 
  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต 468  504 
  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต 526  239 
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำร กรมสุขภาพจิต 476  267 
  ข้อมูล FTE (แผน 20 ปี) กรมสุขภาพจิต 454  247 
  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 กรมสุขภาพจิต 776  287 
  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง นโยบายการเสริมสร้างคุณธร กรมสุขภาพจิต 404  380 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมสุขภาพจิต (พ.ศ.256 กรมสุขภาพจิต 701  317 
  คู่มือลาศึกษา (มี.ค.59) กรมสุขภาพจิต 434  285