02 149 5555 ถึง 60

 

การดำเนินงานและหลักเกณฑ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ที่ เรื่อง หน่วยงาน อ่าน Download
  ประกาศผลข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2563 กรมสุขภาพจิต 3,229  556 
  หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 2,921  511 
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราขการกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2564 กรมสุขภาพจิต 2,730  305 
  โครงการพัฒนาการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง เพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ กรมสุขภาพจิต 2,666  310 
  โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมสุขภาพจิต 2,651  301 
  Onepage โครงการพัฒนาการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง เพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ กรมสุขภาพจิต 2,646  280 
  รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 กรมสุขภาพจิต 2,889  848 
  หลักเกณฑ์การประเมินรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563-พิเศษ กรมสุขภาพจิต 2,921  715 
  หลักเกณฑ์การประเมินรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 กรมสุขภาพจิต 3,140  828 
  หลักเกณฑ์การคัดเลือก อำนวยการ ระดับต้นและสูง กรมสุขภาพจิต 2,977  728 
  หลักเกณฑ์การคัดเลือก ระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต 3,270  718 
  หลักเกณฑ์การคัดเลือก ระดับชำนาญการพิเศษลงมา กรมสุขภาพจิต 2,856  659 
  มาตราฐานคุณธรรมและจริยธรรม กรมสุขภาพจิต 2,917  724 
  แผนการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ กรมสุขภาพจิต 2,878  861 
  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง การพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคนดีที่เป็นแบบอย่างในวิชาชีพ ประจำปี 2563 กรมสุขภาพจิต 2,886  644 
  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2562 กรมสุขภาพจิต 2,870  742 
  แนวทางการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2562 กรมสุขภาพจิต 3,012  762 
  คู่มือการปฏิบัติงานวินัยและการดำเนินการทางวินัย กรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 3,209  794 
  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง การพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคนดีที่เป็นแบบอย่างในวิชาชีพ ประจำปี 2563 กรมสุขภาพจิต 2,962  658 
  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2562 กรมสุขภาพจิต 3,026  803 
  แนวทางการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2562 กรมสุขภาพจิต 2,887  677 
  ข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต 2,871  698 
  นโยบาย 4.0 กรมสุขภาพจิต 3,059  991 
  คู่มือการบริหารความเสี่ยง กรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 3,107  845 
  โครงการพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ในกระบวนการปราบปร กรมสุขภาพจิต 2,871  474 
  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการท กรมสุขภาพจิต 2,859  435 
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือ กรมสุขภาพจิต 2,990  517 
  รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561 กรมสุขภา กรมสุขภาพจิต 3,024  476 
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึ กรมสุขภาพจิต 2,982  481 
  ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการ พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื กรมสุขภาพจิต 2,879  565 
  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต 3,017  729 
  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต 2,991  442 
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำร กรมสุขภาพจิต 2,948  482 
  ข้อมูล FTE (แผน 20 ปี) กรมสุขภาพจิต 3,142  508 
  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 กรมสุขภาพจิต 3,299  512 
  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง นโยบายการเสริมสร้างคุณธร กรมสุขภาพจิต 2,929  655 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมสุขภาพจิต (พ.ศ.256 กรมสุขภาพจิต 3,222  528 
  คู่มือลาศึกษา (มี.ค.59) กรมสุขภาพจิต 2,931  482 

 

Preset Colors