02 149 5555 ถึง 60

แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต

Download แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต

ที่ เรื่อง หน่วยงาน อ่าน
  คู่มือ คำอธิบายตัวชี้วัดการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 4,673 
  หนังสือแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของกรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 4,930 
  แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของกรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 6,797 
  คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดฯแผนC4 ปี 2563-2564 กรมสุขภาพจิต 4,622 
  แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโครคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4 Wave of COVID-19 Plan : C4) (ฉบับปรับปรุง) กรมสุขภาพจิต 4,538 
  คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ของกรมสุขภาพจิต ในวาระแรก ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) กรมสุขภาพจิต 4,594 
  แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ กรมสุขภาพจิต 6,577 
  แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงครึ่งหลังของแผนพัฒ กรมสุขภาพจิต 5,606 
  แผ่นพับ แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต (ในช่วงแผนพัฒนาเ กรมสุขภาพจิต 13,318 
  แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต (ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจแ กรมสุขภาพจิต 8,516 
  PowerPoint กรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต และ แผนย กรมสุขภาพจิต 10,714 
  โปสเตอร์ กรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต และ แผนยุท กรมสุขภาพจิต 7,848 
  แผ่นพับ กรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต และ แผนยุทธ กรมสุขภาพจิต 11,250 
  กรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต และ แผนยุทธศาสตร์กร กรมสุขภาพจิต 10,125 

 

Preset Colors