เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต

Download แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต

ที่ เรื่อง หน่วยงาน อ่าน Download
  คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดฯแผนC4 ปี 2563-2564 กรมสุขภาพจิต 1,001  446 
  แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโครคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4 Wave of COVID-19 Plan : C4) (ฉบับปรับปรุง) กรมสุขภาพจิต 1,081  737 
  คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ของกรมสุขภาพจิต ในวาระแรก ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) กรมสุขภาพจิต 1,115  1,133 
  แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ กรมสุขภาพจิต 1,938  786 
  แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงครึ่งหลังของแผนพัฒ กรมสุขภาพจิต 2,204  1,169 
  แผ่นพับ แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต (ในช่วงแผนพัฒนาเ กรมสุขภาพจิต 9,996  4,981 
  แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต (ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจแ กรมสุขภาพจิต 5,193  2,595 
  PowerPoint กรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต และ แผนย กรมสุขภาพจิต 7,741  4,786 
  โปสเตอร์ กรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต และ แผนยุท กรมสุขภาพจิต 4,999  2,832 
  แผ่นพับ กรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต และ แผนยุทธ กรมสุขภาพจิต 8,293  4,380 
  กรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต และ แผนยุทธศาสตร์กร กรมสุขภาพจิต 7,254  4,702