02 149 5555 ถึง 60 ict@dmh.mail.go.th

แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต

Download แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต

ที่ เรื่อง หน่วยงาน อ่าน
  คู่มือ คำอธิบายตัวชี้วัดการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 3,758 
  หนังสือแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของกรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 4,175 
  แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของกรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 6,070 
  คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดฯแผนC4 ปี 2563-2564 กรมสุขภาพจิต 4,247 
  แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโครคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4 Wave of COVID-19 Plan : C4) (ฉบับปรับปรุง) กรมสุขภาพจิต 4,194 
  คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ของกรมสุขภาพจิต ในวาระแรก ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) กรมสุขภาพจิต 4,252 
  แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ กรมสุขภาพจิต 6,226 
  แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงครึ่งหลังของแผนพัฒ กรมสุขภาพจิต 5,218 
  แผ่นพับ แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต (ในช่วงแผนพัฒนาเ กรมสุขภาพจิต 12,914 
  แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต (ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจแ กรมสุขภาพจิต 8,134 
  PowerPoint กรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต และ แผนย กรมสุขภาพจิต 10,388 
  โปสเตอร์ กรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต และ แผนยุท กรมสุขภาพจิต 7,529 
  แผ่นพับ กรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต และ แผนยุทธ กรมสุขภาพจิต 10,931 
  กรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต และ แผนยุทธศาสตร์กร กรมสุขภาพจิต 9,806 

 

Preset Colors