02 149 5555 ถึง 60 ict@dmh.mail.go.th

คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต

Download คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต

ที่ เรื่อง หน่วยงาน อ่าน Download
  คู่มือตัวชี้วัด ปี 2567 กรมสุขภาพจิต 78  33 
  คู่มือตัวชี้วัด ปี 2566 (ฉบับปรับปรุง) กรมสุขภาพจิต 1,626  526 
  คู่มือตัวชี้วัด ปี 2566 กรมสุขภาพจิต 5,132  1,760 
  คู่มือตัวชี้วัด ปี 2565 (ฉบับปรับปรุง) กรมสุขภาพจิต 2,816  351 
  คู่มือตัวชี้วัด ปี 2565 กรมสุขภาพจิต 5,297  2,031 
  คู่มือตัวชี้วัด ปี 2564 (ฉบับปรับปรุง) กรมสุขภาพจิต 3,490  775 
  คู่มือตัวชี้วัด ปี 2564 กรมสุขภาพจิต 4,381  1,717 
  คู่มือตัวชี้วัด ปี 2563 (ฉบับปรับปรุง) กรมสุขภาพจิต 4,286  1,493 
  คู่มือตัวชี้วัด ปี 2563 กรมสุขภาพจิต 3,032  986 
  คู่มือตัวชี้วัด ปี 2562 กรมสุขภาพจิต 3,061  816 
  คู่มือตัวชี้วัด ปี 2561 กรมสุขภาพจิต 2,928  849 
  คู่มือตัวชี้วัด ปี 2560 กรมสุขภาพจิต 2,896  861 

 

Preset Colors