เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

 

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ที่ เรื่อง หน่วยงาน อ่าน Download
  Memorandum of Agreement on Academic Exchange between CHRIST (Deemed To Be University), India and The Rajanagarindra Institute of Child Development, Department of Mental Health, Ministry of Public Health, Royal Thai Government สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 556  603 
  Memorandum of Agreement on Academic Exchange between Rajanagarindra Institute of Child Development, Department of Mental Health, Thailand and Chiayi Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 492  618 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสงขลาด้านกายอุปกรณ์ และสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 644  663 
  Memorandum of Understanding between Universitas Indonesia and The Rajanagarindra Institute of Child Development, Department of Mental Health, Ministry of Public Health, Royal Thai Government : Regarding to Education, Research, and Community Service สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 529  572 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบเพื่อป้องกัน การรังแกกันในโรงเรียนระหว่างกรมสุขภาพจิต โดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ และบริษัทโทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 553  590 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการกำแพงพักใจ : Wall of Sharing ช่วยเหลือและสนับสนุนด้านสุขภาพจิตที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนอายุ 10 - 24 ปี ผ่านช่องทางสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ระหว่างกรมสุขภาพจิต กระทรวง สารธารณสุข กับ บริษัท เทเลเมดิก้า จำกัด สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 552  597 
  บันทึกความร่วมมือด้านการวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการระบุกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้าผ่านการวิเคราะห์สัทสัมพันธ์จากเสียงพูดของผู้ใช้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ระหว่างกรมสุขภาพจิต โดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์และบริษัท เมลโลว์ อินโนเวชัน จำกัด สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 547  627 
  บันทึกความร่วมมือในการพัฒนาด้านการบริการและวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ระหว่างโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก กับ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 948  647 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เพื่อให้ รพจ.เลยฯ เป็นแหล่งฝึกพยาบาลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ 540  646 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานีและโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตพยาบาลเพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนกำลังคน สาขาพยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ 508  570 
  บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดพิจิตร ระหว่างเรือนจำจังหวัดพิจิตร กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม กับ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โรงพยาบาลพิจิตร กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ 525  660 
  ความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กับมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์ 474  587 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายส่งเสริมการเกิดและการเติบโตอย่างมีคุณภาพ "สาวไทย (โคราช) แก้มแดง มีลูกคุณภาพ เพื่อชาติ” ปี 2562 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 478  608 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU : Memorandum of Understanding) ของคณะสงฆ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำเนินการตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ จังหวัดนครราชสีมา พุทธศักราช 2562 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 519  662 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 นครราชสีมา โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 593  609 
  บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินการ Smart Hospital ระหว่างโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ และโรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 541  643 
  ความร่วมมือด้านการวิจัย การจัดการศึกษา และการบริการวิชาการทางการพยาบาล กับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช วันที่ 17 เมษายน 2562 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 556  712 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเป็นภาคีเครือข่ายร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพระหว่างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและสถานบริการสุขภาพระดับตติยภูมิและระดับสูงเฉพาะทางด้านจิตเวช โรงพยาบาลสวนปรุง 486  638 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ "อ้อมกอดรัก ...พืชผัก...ร้อยดวงใจ" (เกษตรอินทรีย์เพื่อผู้บกพร่องทางสติปัญญา) ระหว่างบริษัทโรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด กับ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต สถาบันราชานุกูล 544  622 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการแว่นตาเพื่อผู้บกพร่องทางสติปัญญา ระหว่างบริษัทโรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด กับสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต สถาบันราชานุกูล 542  623 
  บันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงพยาบาลระหว่างโรงพยาบาล ศรีธัญญาร่วมกับบริษัท Software Angels, Co,Ltd เพื่อร่วมมือในการจัดโครงการพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสร้างโอกาสในการทำงานของผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลศรีธัญญา 616  636 
  บันทึกความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญากับสมาคมสายใยครอบครัวเพื่อดำเนินการโครงการพลังคนพิการร่วมสร้างสรรค์สังคม โรงพยาบาลศรีธัญญา 451  600 
  ข้อตกลงความร่วมมือด้านสุขภาพจิตระหว่างกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทยและNational Psychiatric Hospital No.II สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 476  574 
  ข้อตกลงความร่วมมือด้านสุขภาพจิตระหว่างกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทยและNational Psychiatric Hospital No.I สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 497  604 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดทำหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจิตวัยทำงานระหว่างกรมอนามัยกับกรม สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 435  564 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค แก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ ระหว่าง สำนักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย สมาคมโรงพยาบาลเอกชน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าไทย กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต 537  578 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “เพื่อเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด 15 หน่วยงาน” ลงนามวันที่ 6 มีนาคม 2562 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 600  633 
  บันทึกลงนามความร่วมมือ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เขตสุขภาพที่ 3 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 574  605 
  บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่างสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น กับโรงเรียนกัลยาณวัตร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 479  589 
  Memorandum of Understanding betwee Deparment of Mental Health,Ministry of Public Health-Thailand and Groep - Belgium สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 460  528 
  Memorandum of Understanding between Lobetalarbeiit e.V. and Department of Mental Health,Thailand สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 467  603 
  Memorandum of Understanding between DMG Interpersonal e.V. and Department of Mental Health,Thailand สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์ 540  565 
  Memorandum of Understanding between Chrishliche Dienste (Menonite Voluntary Service e.V.) and Department of Mental Health,Thailand สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์ 502  634 
  บันทึกความร่วมมือในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก 2018 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 492  639 
  บันทึกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิและโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตพยาบาลเพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนกำลังคน สาขาพยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์ 491  541 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี เพื่อประสานความร่วมมือในการให้บริการสุขภาพแก่บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ในชุมชน โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 506  619 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ผู้บกพร่องทางสติปัญญา และผู้ป่วยนิติจิตเวช ระหว่าง กรมสุขภาพจิต (สถาบันราชานุกูล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด สถาบันราชานุกูล 471  589 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและให้บริการแก่คนพิการทางสติปัญญา โดยนักสหวิชาชีพ ระหว่างมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยใน พระบรมราชินูปถัมภ์ กับสถาบันราชานุกูล สถาบันราชานุกูล 522  584 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ระหว่างสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด สถาบันราชานุกูล 385  449 
  Agreement of Amity, Cooperation, and Partnership Social Welfare Corporation "Akanekai",Fukuoka Prefecture,Japan and Rajanukul Institute,Kingdom of Thailand สถาบันราชานุกูล 436  391 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาและ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด เรื่อง การฝึกอาชีพและสร้างโอกาสทางสังคมให้แก่ผู้ป่วยจิตเวช สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 389  352 
  บันทึกข้อตกลงการใช้ข้อมูลระหว่างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสุขภาพจิต สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 456  313 
  บันทึกความเข้าใจด้านสุขภาพจิตระหว่างองค์การอนามัยโลกโดยเจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO SEARO) และกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทย สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 401  379 
  บันทึกความเข้าใจด้านสุขภาพจิตระหว่างกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทยและ Groep Gidts – เบลเยี่ยม สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 401  369 
  ข้อตกลงความร่วมมือด้านสุขภาพจิตระหว่าง Christtliche Dienste (Mennonite Voluntary Service e.V. ) และโครงการรถเข็นคนพิการ RICD สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 371  347 
  บันทึกความเข้าใจด้านสุขภาพจิตระหว่าง Lobetalarbeit e.V. และ กรมสุขภาพจิต ราชอาณาจักรไทย สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 296  311 
  บันทึกความเข้าใจด้านสุขภาพจิตระหว่าง DMG interpersonal e.V. และกรมสุขภาพจิต ราชอาณาจักรไทย สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 369  379 
  บันทึกความเข้าใจด้านสุขภาพจิตระหว่าง Christliche Dienste (Mennonite Voluntary Service e.V. ) และกรมสุขภาพจิต ราชอาณาจักรไทย สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 370  271 
  ข้อตกลงความร่วมมือด้านสุขภาพจิตระหว่างกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทยและสำนักงานคณะกรรมการวางแผนสุขภาพและครอบครัว มณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 345  213 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับกรมสุขภาพจิต เรื่อง “การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรม อักขราวิสุทธิ์” สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคนด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 521  275 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างกองบัญชาการตำรวจนครบาล กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมสุขภาพจิต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และมูลนิธิกระจกเงา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานค กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 269  113 
  บันทึกความร่วมมือ เรื่องการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการพัฒนาเครือข่ายด้านสุขภาพจิตระหว่างกรมสุขภาพจิตกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 217  123 
  บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร ระหว่างเรือนจำกลางกำแพงเพชร กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม กับ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ 231  124 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์ และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เรื่อง โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์รับเป็นสถานแหล่งฝึกภาคปฏิบัติให้แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่นฯ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 187  88 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการผลิตพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ และสถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี โรงพยาบาลยุวประสาท ไวทโยปถัมภ์ 249  115 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรทางการเภสัชศาสตร์ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 263  71 
  ความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการทางการพยาบาล กับสำนักวิชาการพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 230  91 
  ความร่วมมือทางวิชาการด้านสุขภาพจิตระหว่างโรงพยาบาลสวนปรุง กับ Universiti Sultan Zainal Abidin โรงพยาบาลสวนปรุง 233  101 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอด ช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) ระหว่าง กระทรวงพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต 415  138 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “9 หน่วยงานร่วมใจ ต้านภัยแอลกอฮอล์” ลงนามวันที่ 1 มีนาคม 2560 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 235  92