02 149 5555 ถึง 60 ict@dmh.mail.go.th
Kiddee

แบบประเมินโควิด-19

สำหรับผู้ป่วย ญาติ และผู้มาติดต่องาน

Kiddee 33

แบบประเมินโควิด-19

สำหรับบุคลากรกรมสุขภาพจิต

Kiddee 33

แบบคัดกรองความกังวลต่อไวรัส COVID-19

แบบคัดกรองความกังวลต่อไวรัส COVID-19

Kiddee 11

ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย

ฉบับสมบูรณ์ ปี 2550 (55 ข้อ)

Kiddee 33

ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย

ฉบับสั้น ปี 2550 (15 ข้อ)

Kiddee 22

แบบคัดกรองพัฒนาการเด็ก

แบบคัดกรองโรคในกลุ่มพัฒนาการผิดปกติอย่างรอบด้าน สำหรับเด็กอายุ 1-18 ปี

Kiddee 1

เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิต

องค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL–BREF–THAI)

Kiddee 33

แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก

แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก

Preset Colors